สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายรัตนชัย  ศักดิ์เพชร
2. นายอัศวี  จูจ้อย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เยาว์จุ้ย
2. นายสิงห์ศิริ  รุ่งโรจน์
 
2 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายสรศักดิ์  พรหมเชื้อ
 
1. นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ
 
3 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เกตสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดาอัปสร  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงนิชดา  ขุนอักษร
4. เด็กหญิงผกามาศ  เพชรเนียม
5. นางสาวพิมพ์พักต์  ระบำ
6. เด็กหญิงศรัณญา  นาคประทุม
7. นางสาวศิรดา  เรืองรัตนวิเศษ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทรัตน์
9. นางสาวสุกานดา  ยีมะเย็ง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ไมโภคา
11. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณมณี
12. นางสาวเสาวคนธ์  ภูมิไชยา
 
1. นางกนกวรรณ  อักษรสม
2. นางนลินรัตน์  หล่อวงศ์
3. นางปวีณ์กร  บัวเพชร
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 12 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายปฏิพัทธ  นวนนุ่น
2. เด็กชายสามิตต์  คำเงิน
3. เด็กชายสุรัตน์  สีอ่อน
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
2. นางสาวปวิชญา  สุวรรณมณี