สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจารุริญ  วงศ์น้ำเงิน
2. เด็กหญิงชนากานต์  เกื้อนิม
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูเลม็ด
 
1. นางสาววรัญญา  พันธุวงศ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนงนุช  ก้อนคำ
2. นางสาวพัชรินทร์  สำลี
3. นางสาวอารีรัตน์  ศรีทับ
 
1. นายณัชพล  ศรีสนิท
2. นางศุภวัลย์  โสภาพ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจุฑารัตน์   นาครอด
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
 
4 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกวินธิดา   เพชรปานวงศ์
2. เด็กหญิงบุณฑริก   เกตุสุวรรณ
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  มานพ
4. เด็กหญิงวนิดา   พรหมแก้ว
5. เด็กหญิงศศิวิภา   มิตรชู
6. เด็กหญิงอมลณัฐ   ยีโหว๊ะ
 
1. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
2. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ทรัพย์ไพบูลย์
 
1. นางสาววรารัตน์   นาพิรุณ
 
6 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวกรณัฐ  เตชะยศสกุล
2. นายกฤชฎากร  บุญคง
3. เด็กชายขจรศักดิ์  สุระกา
4. เด็กหญิงจันทิมา  เจริญสินธ์ุ
5. เด็กหญิงจุฬาวดี  ชูคุ้มภัย
6. เด็กหญิงญัฐธิดา  เนตรอนันต์
7. เด็กชายต่อลาภ  จิ๋วพัฒนกุล
8. เด็กหญิงทัชพร  ณ พัทลุง
9. นายธรรมมาท  โชคราช
10. นางสาวธิดารัตน์  สมพงศ์
11. นายธเนส  มีศิริ
12. นางสาวพิชญา  อินทร์สุวรรณ
13. นายพิชัย  ถูกชัยภูมิ
14. เด็กหญิงพุทธรัตน์  พิพิธ
15. นายภีมพล  แท่นสงค์
16. นายมัชฌิม  บุญคง
17. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รัดเกล้า
18. นายวริทธ์ธิพงษ์  อัครพิภัทรกุล
19. นางสาววิลัยพร  ชัยชนะ
20. เด็กชายศุภพิพัฒน์  จีบประดับศรี
21. เด็กชายสิรวิชญ์  หลีวิทยานนท์
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
2. นางยุพยง  ใจกว้าง
3. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
7 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายมัชฌิม  บุญคง
 
1. นายพลกฤษณ์   เที่ยงเทศ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.3 ทอง 5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมทอง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เพชรแก้ว
 
1. นายเอกพิชัย  ชัยทอง
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปนัสยา  อำพะวัน
2. นางสาวพรรณทิพย์  อิฏฐผล
3. นายมินทร์กานต์  เกษกล้า
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นางอรุณศรี  สังข์นคร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 10 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวฐาปณี  อ้นเจริญ
2. นางสาวศศิวิมล  รัตนวัน
3. นายอชิตพล  ไชยแพทย์
4. นางสาวอณัญญา  เตชะภาส
5. นางสาวอรอนงค์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กิตินพวงษ์
2. นางสาวปัทมา  ชุมศรี
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐพงศ์ชัย  ลิ้มใจเพชร
2. นายวัชราทร  รามสุวรรณ์
3. นายสุรเกียรติ  ตรีเพชรประภา
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปนัสยา  อำพะวัน
2. นางสาวพรรณทิพย์  อิฏฐผล
3. นายมินทร์กานต์  เกษกล้า
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.32 ทอง 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวพรรณทิพย์  อิฏฐผล
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายศุภจักร  ณ ระนอง
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีช่วง
2. นายประยุทธ์  จิโรจธร
3. นายมินทร์กานต์  เกษกล้า
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นางอรุณศรี  สังข์นคร
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐพนธ์  จุฑามาศ
2. นายภานุพงศ์  ทองธวัช
3. นางสาวศุภสุตา  เนียมสุวรรณ
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายพฤฒิพงษ์  อุฬารกุล
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีช่วง
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปารณีย์  ชุลีธรรม
2. นายภานุกร  คงไสยะ
3. นายวชิระ  มีวงศ์
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวฐิรัญญา  คงนอก
2. นางสาวทัศนีย์  ไทยปาล
3. นางสาวพิทยาภรณ์  มุติขันธ์
 
1. นางประภา  มีแสง
2. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.2 ทอง 9 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกรกนก  วัฒนะศิริ
2. นายกิตติศักดิ์   ทองพัฒน์
3. นายครองธรรม   ธรรมครองอาตม์
4. นายณัฐพงศ์   พรหมใจดี
5. นายณัฐวัฒน์   ขวัญเมือง
6. นายธนพล  บุญชู
7. นายธิติสรณ์   เอียดจันทร์
8. นายนฤเบศร   บุญชนะ
9. นางสาวพนิดา   แสงอุทัศน์
10. นางสาวพุธิตา   สีสังข์
11. นายภัทรดนัย    พูลพิพัฒน์
12. นางสาวภัทรวดี    เหล่าอั้น
13. นายรักษ์พงศ์   รักษ์กำเนิด
14. นายฤชากร   เนียมรุ่ง
15. นายศุภวิชญ์   กลิ่นหอม
16. นายสญชัย   จันทร์ปล้อง
17. เด็กชายสุรเกียรติ  รอดนาค
18. นายอภินันท์   เสทิน
19. นายอลงกรณ์   บุญเพ็ชร์
20. นายเดชนิน   เฟืองเดช
 
1. นางทัศนีย์  สิทธิสุวรรณ
2. นางสาวนูรียะห์  เซ็ง
3. นางบัวมาศ  อุบลรัตน์
4. นางสาววรรณยุพา  กาญจนพงศ์
5. นายเกรียงศักดิ์  เมฆสุข
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายชัชพล  พรหมแพทย์
2. นายวชิรวิทย์  สุขชื่น
3. นายเอกวัฒน์  สุขเพ็ง
 
1. นางนงเยาว์  วรรณดี
2. นายสมนึก  โต๊ะหมาดหลี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.1 เงิน 11 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกฤตอมร   ศรีสุวรรณ
 
1. นางนงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล
 
24 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายกฤชฎากร  บุญคง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  สุระกา
3. นางสาวธิดารัตน์  สมพงศ์
4. นายธเนส  มีศิริ
5. นางสาวพิชญา  อินทร์สุวรรณ
6. นายพิชัย  ถูกชัยภูมิ
7. นายมัชฌิม  บุญคง
8. นางสาววิลัยพร  ชัยชนะ
9. เด็กชายศุภพิพัฒน์  จีบประดับศรี
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
2. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายตุลยวัต  พริกไทย
2. เด็กชายปิยภูมิ  พรหมวงศ์
3. เด็กชายสุพิชญะ  สุนทรพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายพฤฒิพงษ์  อุฬารกุล
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.3 เงิน 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวศกลรัตน์  แก้วกระจก
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
27 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 12 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธิปก  สุวรรณมณี
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.7 เงิน 9 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายกานน  ลัภนะทิพากร
2. นายการัณย์พจน์  วรินทรเวช
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายมาลีกี  เสือนิล
 
29 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์ชัยไพบูลย์
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  ตรีเพชรประภา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทัศนเบญจกุล
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธนากร  หนูเยาว์
2. นายศิวกร  ดำด้วง
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.92 เงิน 7 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายคมกฤช   ภักดีดวง
2. เด็กชายคัมภีร์  เจียวก๊ก
3. เด็กชายจิตรภณ  ลบถม
4. เด็กชายธนกฤต  พัฒนเดช
5. เด็กชายภัทราวุธ  พรหมอินทร์
6. เด็กชายราเมศวร์  สมจิตร
7. เด็กชายวิรุฬกาล  ศรีภัทรา
8. เด็กชายเลิศเชาว์  พิชกรรม
 
1. นายนิพนธ์  ปรุงเหล็ก
2. นางอภิรักษ์  ลบถม
 
32 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. เด็กชายวัชรินทร์   พัฒน์ขาว
 
1. นายอุดม  พุ่มมณี
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นายชัยรัตน์  ฉิมสะอาด
2. นายธีระวัตร  อรัญญะ
3. นายพอเจตน์  หมั่นไร่
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.13 ทองแดง 10 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนุชา   ขอประเสริฐ
2. เด็กหญิงฟ้าใส   โรจนภาพงศ์
3. เด็กชายราเชนท์    ศุภรมงคล
 
1. นายชัยณรงค์  เนียนเถ้อ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์   เชาวพงศ์
 
35 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 9 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฐชนันท์   ชวภัทรโสภณ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   สุวรรณนิตย์
 
1. นางสาวดารณี   วณิชยาพณิชย์
2. นายธรรมนิตย์  ชำนาญกิจ
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปนัสยา  อำพะวัน
2. นายอุดร  คงแก้ว
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นายนราเดช  ชูแสงศรี
2. นายยุทธพิชัย  โทนใหญ่
3. นายศุภนัติ  คงจันทร์
4. นายเทวพันธ์  เรืองเกิด
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นายอนุรัตน์  โอชา
 
38 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนภัทร   จิววุฒิพงค์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายปรัตถกร   ตันติวชิรฐากูร
 
1. นางสาวดารณี   วณิชยาพณิชย์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกมลชนก   เกื้อชาติ
2. เด็กหญิงเรืองลักษณ์   เรืองแก้ว
 
1. นางสาวดารณี   วณิชยาพณิชย์
2. นางสาวนฤมล  จิตรจันทร์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชิษณุชา  ศรีอรุณราช
2. เด็กหญิงดวงใจ  จุลพรหม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทร์กลับ
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสายชล  สุขศรี
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายประยุทธ  จิโรจธร
2. นายอุดร  คงแก้ว
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นายสายชล  สุขศรี
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  สุขขัตติย์
2. เด็กชายรัฐพงศ์  โสมติด
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นางสาวธนิดา  หนูแป้น
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธีรพงศ์  เหล่ากอ
2. นายพชร  เสวกวัง
3. นายศุภกร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสายชล  สุขศรี