สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์ชัยไพบูลย์
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  ตรีเพชรประภา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทัศนเบญจกุล
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธนากร  หนูเยาว์
2. นายศิวกร  ดำด้วง
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 12 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธิปก  สุวรรณมณี
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
4 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายกฤชฎากร  บุญคง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  สุระกา
3. นางสาวธิดารัตน์  สมพงศ์
4. นายธเนส  มีศิริ
5. นางสาวพิชญา  อินทร์สุวรรณ
6. นายพิชัย  ถูกชัยภูมิ
7. นายมัชฌิม  บุญคง
8. นางสาววิลัยพร  ชัยชนะ
9. เด็กชายศุภพิพัฒน์  จีบประดับศรี
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
2. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายตุลยวัต  พริกไทย
2. เด็กชายปิยภูมิ  พรหมวงศ์
3. เด็กชายสุพิชญะ  สุนทรพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายพฤฒิพงษ์  อุฬารกุล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.7 เงิน 9 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายกานน  ลัภนะทิพากร
2. นายการัณย์พจน์  วรินทรเวช
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายมาลีกี  เสือนิล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.1 เงิน 11 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกฤตอมร   ศรีสุวรรณ
 
1. นางนงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.92 เงิน 7 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายคมกฤช   ภักดีดวง
2. เด็กชายคัมภีร์  เจียวก๊ก
3. เด็กชายจิตรภณ  ลบถม
4. เด็กชายธนกฤต  พัฒนเดช
5. เด็กชายภัทราวุธ  พรหมอินทร์
6. เด็กชายราเมศวร์  สมจิตร
7. เด็กชายวิรุฬกาล  ศรีภัทรา
8. เด็กชายเลิศเชาว์  พิชกรรม
 
1. นายนิพนธ์  ปรุงเหล็ก
2. นางอภิรักษ์  ลบถม
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.3 เงิน 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวศกลรัตน์  แก้วกระจก
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์