สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนภัทร   จิววุฒิพงค์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชิษณุชา  ศรีอรุณราช
2. เด็กหญิงดวงใจ  จุลพรหม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทร์กลับ
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสายชล  สุขศรี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธีรพงศ์  เหล่ากอ
2. นายพชร  เสวกวัง
3. นายศุภกร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสายชล  สุขศรี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นายนราเดช  ชูแสงศรี
2. นายยุทธพิชัย  โทนใหญ่
3. นายศุภนัติ  คงจันทร์
4. นายเทวพันธ์  เรืองเกิด
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นายอนุรัตน์  โอชา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  สุขขัตติย์
2. เด็กชายรัฐพงศ์  โสมติด
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นางสาวธนิดา  หนูแป้น
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกมลชนก   เกื้อชาติ
2. เด็กหญิงเรืองลักษณ์   เรืองแก้ว
 
1. นางสาวดารณี   วณิชยาพณิชย์
2. นางสาวนฤมล  จิตรจันทร์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายปรัตถกร   ตันติวชิรฐากูร
 
1. นางสาวดารณี   วณิชยาพณิชย์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายประยุทธ  จิโรจธร
2. นายอุดร  คงแก้ว
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นายสายชล  สุขศรี