สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจุฑารัตน์   นาครอด
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐพงศ์ชัย  ลิ้มใจเพชร
2. นายวัชราทร  รามสุวรรณ์
3. นายสุรเกียรติ  ตรีเพชรประภา
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปารณีย์  ชุลีธรรม
2. นายภานุกร  คงไสยะ
3. นายวชิระ  มีวงศ์
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 10 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวฐาปณี  อ้นเจริญ
2. นางสาวศศิวิมล  รัตนวัน
3. นายอชิตพล  ไชยแพทย์
4. นางสาวอณัญญา  เตชะภาส
5. นางสาวอรอนงค์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กิตินพวงษ์
2. นางสาวปัทมา  ชุมศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.2 ทอง 9 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกรกนก  วัฒนะศิริ
2. นายกิตติศักดิ์   ทองพัฒน์
3. นายครองธรรม   ธรรมครองอาตม์
4. นายณัฐพงศ์   พรหมใจดี
5. นายณัฐวัฒน์   ขวัญเมือง
6. นายธนพล  บุญชู
7. นายธิติสรณ์   เอียดจันทร์
8. นายนฤเบศร   บุญชนะ
9. นางสาวพนิดา   แสงอุทัศน์
10. นางสาวพุธิตา   สีสังข์
11. นายภัทรดนัย    พูลพิพัฒน์
12. นางสาวภัทรวดี    เหล่าอั้น
13. นายรักษ์พงศ์   รักษ์กำเนิด
14. นายฤชากร   เนียมรุ่ง
15. นายศุภวิชญ์   กลิ่นหอม
16. นายสญชัย   จันทร์ปล้อง
17. เด็กชายสุรเกียรติ  รอดนาค
18. นายอภินันท์   เสทิน
19. นายอลงกรณ์   บุญเพ็ชร์
20. นายเดชนิน   เฟืองเดช
 
1. นางทัศนีย์  สิทธิสุวรรณ
2. นางสาวนูรียะห์  เซ็ง
3. นางบัวมาศ  อุบลรัตน์
4. นางสาววรรณยุพา  กาญจนพงศ์
5. นายเกรียงศักดิ์  เมฆสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ทรัพย์ไพบูลย์
 
1. นางสาววรารัตน์   นาพิรุณ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายศุภจักร  ณ ระนอง
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
8 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายมัชฌิม  บุญคง
 
1. นายพลกฤษณ์   เที่ยงเทศ
 
9 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวกรณัฐ  เตชะยศสกุล
2. นายกฤชฎากร  บุญคง
3. เด็กชายขจรศักดิ์  สุระกา
4. เด็กหญิงจันทิมา  เจริญสินธ์ุ
5. เด็กหญิงจุฬาวดี  ชูคุ้มภัย
6. เด็กหญิงญัฐธิดา  เนตรอนันต์
7. เด็กชายต่อลาภ  จิ๋วพัฒนกุล
8. เด็กหญิงทัชพร  ณ พัทลุง
9. นายธรรมมาท  โชคราช
10. นางสาวธิดารัตน์  สมพงศ์
11. นายธเนส  มีศิริ
12. นางสาวพิชญา  อินทร์สุวรรณ
13. นายพิชัย  ถูกชัยภูมิ
14. เด็กหญิงพุทธรัตน์  พิพิธ
15. นายภีมพล  แท่นสงค์
16. นายมัชฌิม  บุญคง
17. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รัดเกล้า
18. นายวริทธ์ธิพงษ์  อัครพิภัทรกุล
19. นางสาววิลัยพร  ชัยชนะ
20. เด็กชายศุภพิพัฒน์  จีบประดับศรี
21. เด็กชายสิรวิชญ์  หลีวิทยานนท์
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
2. นางยุพยง  ใจกว้าง
3. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
11 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกวินธิดา   เพชรปานวงศ์
2. เด็กหญิงบุณฑริก   เกตุสุวรรณ
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  มานพ
4. เด็กหญิงวนิดา   พรหมแก้ว
5. เด็กหญิงศศิวิภา   มิตรชู
6. เด็กหญิงอมลณัฐ   ยีโหว๊ะ
 
1. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
2. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวฐิรัญญา  คงนอก
2. นางสาวทัศนีย์  ไทยปาล
3. นางสาวพิทยาภรณ์  มุติขันธ์
 
1. นางประภา  มีแสง
2. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายชัชพล  พรหมแพทย์
2. นายวชิรวิทย์  สุขชื่น
3. นายเอกวัฒน์  สุขเพ็ง
 
1. นางนงเยาว์  วรรณดี
2. นายสมนึก  โต๊ะหมาดหลี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.3 ทอง 5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมทอง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เพชรแก้ว
 
1. นายเอกพิชัย  ชัยทอง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนงนุช  ก้อนคำ
2. นางสาวพัชรินทร์  สำลี
3. นางสาวอารีรัตน์  ศรีทับ
 
1. นายณัชพล  ศรีสนิท
2. นางศุภวัลย์  โสภาพ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐพนธ์  จุฑามาศ
2. นายภานุพงศ์  ทองธวัช
3. นางสาวศุภสุตา  เนียมสุวรรณ
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายพฤฒิพงษ์  อุฬารกุล
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.32 ทอง 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวพรรณทิพย์  อิฏฐผล
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปนัสยา  อำพะวัน
2. นางสาวพรรณทิพย์  อิฏฐผล
3. นายมินทร์กานต์  เกษกล้า
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปนัสยา  อำพะวัน
2. นางสาวพรรณทิพย์  อิฏฐผล
3. นายมินทร์กานต์  เกษกล้า
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นางอรุณศรี  สังข์นคร
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีช่วง
2. นายประยุทธ์  จิโรจธร
3. นายมินทร์กานต์  เกษกล้า
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นางอรุณศรี  สังข์นคร
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีช่วง
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์