สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 9 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฐชนันท์   ชวภัทรโสภณ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   สุวรรณนิตย์
 
1. นางสาวดารณี   วณิชยาพณิชย์
2. นายธรรมนิตย์  ชำนาญกิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.13 ทองแดง 10 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนุชา   ขอประเสริฐ
2. เด็กหญิงฟ้าใส   โรจนภาพงศ์
3. เด็กชายราเชนท์    ศุภรมงคล
 
1. นายชัยณรงค์  เนียนเถ้อ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์   เชาวพงศ์
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. เด็กชายวัชรินทร์   พัฒน์ขาว
 
1. นายอุดม  พุ่มมณี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นายชัยรัตน์  ฉิมสะอาด
2. นายธีระวัตร  อรัญญะ
3. นายพอเจตน์  หมั่นไร่
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปนัสยา  อำพะวัน
2. นายอุดร  คงแก้ว
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางวรฤทัย  นุริตมนต์