สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นางสาวกนกกาญจน์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  บุแก้ว
3. นายคมสัน  มังกร
4. นายจัตวา  รุ่งเรือง
5. นายปฏิภาณ  รสารักษ์
6. นายพรตชนะ  อยู่นอน
7. นายภาคภูมิ  โสขุมา
8. นายภานุวัฒน์  แสงจิยะพันธุ์
9. นางสาวมธุสร  สารนอก
10. นางสาววัลลภา  สอนง่าย
11. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนสุข
12. นางสาวสุพัตรา  ทัพแสงศรี
13. นางสาวสุพิชชา  พิศวงษ์
14. นายอนันต์  มาประเสริฐ
15. นางสาวอภิรดี  อู่สุวรรณ
16. นายอิสรภาพ  พลารชุน
17. นางสาวเฉลิมขวัญ  ธูปทอง
18. นายเดชณรงค์  ศรีวิเชียร
19. นายเอกราช  พุทธรัตน์
20. นางสาวแก้วตา  ทองประสม
 
1. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
2. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
3. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
 
2 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐวัฒน์  เจริญเงินทวี
2. นายณัฐวุฒิ  ทุ่งสาร
3. นายธนภัทร  เวชอาภรณ์
4. นายธิฆัมพร  ชารีภู่
5. นายสมพร  คชินทร
 
1. นายคำรณ  ฉิมพาลี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวนิภาพร  ขำเชย
2. นายพชร  จันทร์ส่องแสง
3. นางสาวสุขิตา  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา