สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายชัยรัตน์  ทรงหอม
2. นายวัลลภ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวันดี  วรกรรณ์
2. นายอรรถพล  พวงวัธนชัย
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางสาวธิดาวดี  ภูฆัง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสชนก  มหาสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวนิภาพร  ขำเชย
2. นายพชร  จันทร์ส่องแสง
3. นางสาวสุขิตา  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา