สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นางสาวกนกกาญจน์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  บุแก้ว
3. นายคมสัน  มังกร
4. นายจัตวา  รุ่งเรือง
5. นายปฏิภาณ  รสารักษ์
6. นายพรตชนะ  อยู่นอน
7. นายภาคภูมิ  โสขุมา
8. นายภานุวัฒน์  แสงจิยะพันธุ์
9. นางสาวมธุสร  สารนอก
10. นางสาววัลลภา  สอนง่าย
11. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนสุข
12. นางสาวสุพัตรา  ทัพแสงศรี
13. นางสาวสุพิชชา  พิศวงษ์
14. นายอนันต์  มาประเสริฐ
15. นางสาวอภิรดี  อู่สุวรรณ
16. นายอิสรภาพ  พลารชุน
17. นางสาวเฉลิมขวัญ  ธูปทอง
18. นายเดชณรงค์  ศรีวิเชียร
19. นายเอกราช  พุทธรัตน์
20. นางสาวแก้วตา  ทองประสม
 
1. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
2. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
3. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
 
2 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐวัฒน์  เจริญเงินทวี
2. นายณัฐวุฒิ  ทุ่งสาร
3. นายธนภัทร  เวชอาภรณ์
4. นายธิฆัมพร  ชารีภู่
5. นายสมพร  คชินทร
 
1. นายคำรณ  ฉิมพาลี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายภาคภูมิ  ศิลปชัย
2. นายวรพรต  กาฬภักดี
3. นายวิชญะ  สิงห์สม
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
2. นางสุราวรรณ  หมอยาดี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีย์  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทากาศ
3. เด็กชายอนุชา  เกื้อกูล
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายสมพงษ์  พรมทองดี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายวิทยา  อ่อนสง่า
2. นางสาวสมฤทัย  ขาวประเสริฐ
3. นางสาวอักษรสวรรค์  ช่วยเงิน
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
2. นางสุราวรรณ  หมอยาดี
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  ภมรพล
 
1. นางน้ำผึ้ง  ดวงแก้ว