สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายชัยรัตน์  ทรงหอม
2. นายวัลลภ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวันดี  วรกรรณ์
2. นายอรรถพล  พวงวัธนชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นางสาวกนกกาญจน์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  บุแก้ว
3. นายคมสัน  มังกร
4. นายจัตวา  รุ่งเรือง
5. นายปฏิภาณ  รสารักษ์
6. นายพรตชนะ  อยู่นอน
7. นายภาคภูมิ  โสขุมา
8. นายภานุวัฒน์  แสงจิยะพันธุ์
9. นางสาวมธุสร  สารนอก
10. นางสาววัลลภา  สอนง่าย
11. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนสุข
12. นางสาวสุพัตรา  ทัพแสงศรี
13. นางสาวสุพิชชา  พิศวงษ์
14. นายอนันต์  มาประเสริฐ
15. นางสาวอภิรดี  อู่สุวรรณ
16. นายอิสรภาพ  พลารชุน
17. นางสาวเฉลิมขวัญ  ธูปทอง
18. นายเดชณรงค์  ศรีวิเชียร
19. นายเอกราช  พุทธรัตน์
20. นางสาวแก้วตา  ทองประสม
 
1. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
2. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
3. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางสาวธิดาวดี  ภูฆัง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสชนก  มหาสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
 
5 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐวัฒน์  เจริญเงินทวี
2. นายณัฐวุฒิ  ทุ่งสาร
3. นายธนภัทร  เวชอาภรณ์
4. นายธิฆัมพร  ชารีภู่
5. นายสมพร  คชินทร
 
1. นายคำรณ  ฉิมพาลี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายภาคภูมิ  ศิลปชัย
2. นายวรพรต  กาฬภักดี
3. นายวิชญะ  สิงห์สม
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
2. นางสุราวรรณ  หมอยาดี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีย์  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทากาศ
3. เด็กชายอนุชา  เกื้อกูล
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายสมพงษ์  พรมทองดี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายวิทยา  อ่อนสง่า
2. นางสาวสมฤทัย  ขาวประเสริฐ
3. นางสาวอักษรสวรรค์  ช่วยเงิน
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
2. นางสุราวรรณ  หมอยาดี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวนิภาพร  ขำเชย
2. นายพชร  จันทร์ส่องแสง
3. นางสาวสุขิตา  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69.49 ทองแดง 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายชาญวุฒิ  กู้เกียรติกำธร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  ภมรพล
 
1. นางน้ำผึ้ง  ดวงแก้ว