สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงนาตยา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  มาตรวิจิตร
 
1. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
 
2 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายนรินทร  นาคมังสัง
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
3 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายเบญจภูมิ  ท่าฉลาด
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  รังกุพันธุ์
2. นางสาวศศิธร  บุตรราช
3. นางสาวเรืองศิริ  ปัญญากุล
 
1. นางสาวชมชญา  แก้วกำพร้า
2. นายปรีชา  โสมะภีร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   พุทธจำ
 
1. นางสาวสุทธิดา   ศุภโสภณ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายชนินธร  ศาลยาชีวิน
2. เด็กหญิงพัณณกร  ธนวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายอธิคม  แสงภู่วงษ์
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 9 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายจักรพันธุ์  ฉิมวัย
2. นายณรงค์วิทย์  อ่อนในดี
3. นางสาวณัฐภรณ์  สิงห์อุบล
4. นายธนบูรณ์  ทองปลิว
5. นายสรานุวัฒน์  มัททรี
6. นายอดิศร  ดิษฐ์ธวัช
 
1. นายกิตติพล  เอี่ยมสกุล
2. นางรู้จิต  ดวงจันทร์
3. นายสุชาติ  หงษ์ทอง
 
9 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 12 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์   ยอดอานนท์
2. เด็กหญิงบุษรา  พวงสมบัติ
3. เด็กหญิงปรียากร   ชวนานนท์
4. เด็กหญิงรชนีกร  พ่วงพร้อม
5. เด็กหญิงวรรณภา   เปียบุญมี
6. เด็กหญิงวรรษกร   วงษ์จันทร์ดี
 
1. นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์
2. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
3. นางเพียงแข   พลายบุญ
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นเกตุ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายธนารักษ์  พันธุ์เมือง
2. นางสาววราภรณ์  เทพศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปล้องเจริญ
2. นายธานี  ปริปุรณะ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินสะเกต
2. เด็กหญิงปิยารมณ์  รักเมือง
3. เด็กชายวุฒิวัสน์  นิพิทชยังกูร
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายฌาณวิทย์  อ่อนละมัย
2. นายพรเจริญ  โพธิ์ศรีเจริญ
3. นายภัทรพล  จุ้ยเจริญ
4. นายภูเบศร์  อินทนาท์
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร