สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายอธิคม  แสงภู่วงษ์
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายธนารักษ์  พันธุ์เมือง
2. นางสาววราภรณ์  เทพศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปล้องเจริญ
2. นายธานี  ปริปุรณะ
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นเกตุ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
4 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงนาตยา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  มาตรวิจิตร
 
1. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
 
5 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายนรินทร  นาคมังสัง
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
6 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายเบญจภูมิ  ท่าฉลาด
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
 
7 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 12 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์   ยอดอานนท์
2. เด็กหญิงบุษรา  พวงสมบัติ
3. เด็กหญิงปรียากร   ชวนานนท์
4. เด็กหญิงรชนีกร  พ่วงพร้อม
5. เด็กหญิงวรรณภา   เปียบุญมี
6. เด็กหญิงวรรษกร   วงษ์จันทร์ดี
 
1. นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์
2. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
3. นางเพียงแข   พลายบุญ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินสะเกต
2. เด็กหญิงปิยารมณ์  รักเมือง
3. เด็กชายวุฒิวัสน์  นิพิทชยังกูร
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายฌาณวิทย์  อ่อนละมัย
2. นายพรเจริญ  โพธิ์ศรีเจริญ
3. นายภัทรพล  จุ้ยเจริญ
4. นายภูเบศร์  อินทนาท์
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  รังกุพันธุ์
2. นางสาวศศิธร  บุตรราช
3. นางสาวเรืองศิริ  ปัญญากุล
 
1. นางสาวชมชญา  แก้วกำพร้า
2. นายปรีชา  โสมะภีร์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายชนินธร  ศาลยาชีวิน
2. เด็กหญิงพัณณกร  ธนวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   พุทธจำ
 
1. นางสาวสุทธิดา   ศุภโสภณ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 9 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายจักรพันธุ์  ฉิมวัย
2. นายณรงค์วิทย์  อ่อนในดี
3. นางสาวณัฐภรณ์  สิงห์อุบล
4. นายธนบูรณ์  ทองปลิว
5. นายสรานุวัฒน์  มัททรี
6. นายอดิศร  ดิษฐ์ธวัช
 
1. นายกิตติพล  เอี่ยมสกุล
2. นางรู้จิต  ดวงจันทร์
3. นายสุชาติ  หงษ์ทอง