สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.93 เงิน 6 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. นายชนกพงศ์  จันทร์สุพัฒน์
2. นายศุภโชค  ป้องเศร้า
3. นายสิทธินันท์  นิยม
4. นายเกียรติณรงค์  บุญเล็ก
5. นายเจษฎา  ทองพล
6. นายเนติพงศ์  คงพรม
 
1. นายชูรัตน์  จันทร์สุพัฒน์
2. นางรัตนา  คำมาโย
3. นายสุธิชัย  คำมาโย
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สารยศ
2. เด็กชายศรราม  ฝั้นวงค์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
3 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวีระพงษ์  ตะมะ
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
4 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ขุนใจ
2. เด็กชายคมสัน  เป็งมณี
3. นางสาวณัฐสุนี  แสงศรีเรือง
4. นางสาวณิชา  สุริยะมณี
5. นายธนชิต  ฤกษ์อุณพงศ์
6. นางสาวธวัณรัตน์  เทือกมั่น
7. นางสาวธันย์ชนก  ปุ้มตมะ
8. เด็กหญิงนภารินทร์  รอดเมือง
9. เด็กหญิงนฤมล  จันทุดม
10. นางสาวนลพรรณ  บรรจบ
11. นางสาวนิภา  ทองอ่อน
12. นางสาวนิภาภรณ์  ทองคล้าย
13. นายปฏิเวธ  ธีระวรชาติ
14. นายปิยะบุตร  ปันดอนตอง
15. นางสาวปิยะพร  เพ็ญริยะ
16. เด็กชายพงศธร  มาแดงสาย
17. นางสาวพิมพ์ประภา  หม่องมูล
18. เด็กชายรณภูมิ  ชื่นสมบัติ
19. นายรุจน์จิโรจน์  ค้าไม้
20. นางสาวลักขณา  ขาวนวล
21. นายวายุ  วงค์ธรรม
22. นายวิชัย  บางนาค
23. นางสาววิชุอร   เสาร์เรือน
24. นางสาววิภาภรณ์  แก้วโต
25. เด็กชายวีระพงษ์  ตะมะ
26. นายสมพงศ์  ยุติธรรม
27. นางสาวสุกัญญา  พันธ์สน
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจอ้าย
29. นางสาวหฤทัย  เสาร์เรือน
30. นายอธิรัตน์  วงคำผุย
31. นายอนุพงศ์  ศิริจันทร์
32. นายอนุพงษ์  ติ๊บปะละ
33. นางสาวอนุษา  ชมโลก
34. นางสาวอนุสรา  อินยะรัตน์
35. นายอัฐพล  มณีพันธุ์
36. นายอิสรพงษ์  เกตุเนียม
37. นางสาวเนตรนภา  เตชะชัย
38. เด็กหญิงเมธาวลัย  ศรีชัย
39. นางสาวเรไร  ดีมาก
40. นายไชยวัฒน์  กรปรีชา
 
1. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์
2. นายณัฐกิตต์  กันทะชุมภู
3. นางถุงเงิน  วิศิษฏจินดา
4. นายประดิษฐ์  ล่องชูผล
5. นายสุคนธ์  กันทะชุมภู
6. นายสุชิน  กุหลาบโพธิ์ทอง
7. นายอนุสรณ์  เสนานุช
8. นายเบญจรงค์  ก้อนทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  กันทะวงศ์
2. นางสาวประวีณา  แสนสุวรรณ
3. นายวรากร  สุริยะตุ่น
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  จอมแก้ว
2. นายณัฐพล  นันตา
3. นายวรัญญู  แก้วกว้าง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายธเนศ  บุญยืน
2. นายปภพ  นนทธิ
3. นายวงศกร  เมืองมูล
4. นายวรเมธ  พรมทอง
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจันจิรา  กันไสย
2. นางสาวปวีณา  ขัดสาย
3. นางสาวพรรษา  เทพชัยน่าน
4. นางสาวภริตา  ใจอ้าย
5. นางสาวฤทัยรัตน์  สกุลปราโมทย์
6. นางสาวสุวนันท์  สีแก้ว
 
1. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์
2. นายนเรศ  หนูป่า
3. นางรัตนา  วงศ์เครือ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  อุตบัววงศ์
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  บุญสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  ตาวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  แผลงฤทธิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์  พรมคำ
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
11 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกชกร  รุ่งหนองกระดี่
2. นางสาวขนิษฐา  ศรีนอก
3. นางสาวคณิตา  ดูดดื่ม
4. นายคุณากร  ดูดดื่ม
5. เด็กชายจักรติณณ์  ทรัพย์ส่ง
6. นายจิราวุฒิ  สร้อยระย้า
7. นายจีรพัฒน์  อ่วมสุวรรณ
8. นายจีรเดช  อ่วมสุวรรณ
9. นายฐาปกรณ์  เรืองเกิด
10. นางสาวณัฐชา  ฟะสูงเนิน
11. นางสาวณัฐณิชา  มีรักษ์
12. นายณัฐพล  ป่านฉะนี้
13. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
14. นายธวาทิต  เกิดศรี
15. นายธีระพงษ์  ทับชู
16. นางสาวนนทิชา  แหลมหลัก
17. เด็กชายนิธิภัทร  หว่างจันทร์
18. นายนิธีกร  ศักดีชน
19. นางสาวบุษรินทร์  สมพันธ์
20. นางสาวปราณี  วงค์ราษฎร์
21. นางสาวปรารถนา  ใหญ่พงษ์
22. นางสาวปลายฟ้า  ทับชู
23. นายปวริศร์  ชิมิซึ
24. นายปิยพนธ์  ทองเพ็ง
25. นายพัฒนพงศ์  ธัญญประดิษฐ์
26. นายภูวนารถ  กรรณิการ์
27. นางสาวมนัสชนก  ปานเกิด
28. นางสาวมยุรา  รุ่งแจ้ง
29. นายมานะ  โตศิริ
30. นายรวิ  เฮงไปล่
31. นางสาววรรณภา  พิศณุกัน
32. นางสาววราพร  เหลี่ยมผา
33. นายวัชระ  คำยอด
34. นายศรัญยู  เล่ายี
35. นายศักดา  เกศโต
36. นางสาวสุชานันท์  ทุ่งกระโทก
37. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ค้ำจุน
38. นายเพิ่มพงศ์  อำภาไพ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นางสาวน้ำค้าง  แย้มจันทร์
3. นายพันศักดิ์  แสงทอง
4. นางภิรมยา  เกิดศรี
5. นางสาวลำยงค์  พิมพิสาร
6. นางสาวอภิวันท์  ขันแข็ง
7. นางอรัญญา  ยงพันธ์
8. นางสาวเนาวรัตน์  โตีะเครื่อง
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 โรงเรียนศรีนคร 1. นายมานะ  โตศิริ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนศรีนคร 1. นายมานะ  โตศิริ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชรินทร์  เกตุบำรุง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงสหัสยา  กล่ำบุตร
 
1. นางประภา  คงคารัตน์
2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนุชศรา  กำจัด
2. นางสาวสุธิดา  เทียนขาว
3. นางสาวอรุณทิพย์  สินสวัสดิ์
 
1. นายทรัพยสิทธิ์  สรรพโชคอนันต์
2. นายอดุล  หลวงแนม
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวธรรศภร   กรองไผ่กลาง
2. นายพิรชัช   จิระพงษ์สุวรรณ
3. นางสาวหทัยวัลย์   เชิดชู
 
1. นายพดล  ดาวดวง
2. นางอัมพร  ธีรวรกุล
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกรณิศ   ยกจำนวน
2. เด็กหญิงชนิสรา   ขอสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร์  ฉาดฉาน
4. เด็กหญิงธนารักษ์   ทั่วดาว
5. เด็กหญิงอลิสา   ต้องประสงค์
6. เด็กหญิงอาตินา   ประธานกุล
 
1. นางพรทิพย์  ภู่เพียงใจ
2. นายสำราญ   สีแก้ว
3. นางสาวสุธามาศ  ยุพเยาว์
 
18 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปรีดาพร   ทับทอง
 
1. นางบุษกร   พานิชสมบัติ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 33.15 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวธีรพร   ทิวงศ์ษา
 
1. นางสาวจุฑาพร  ธิคุณ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายกิตติทัด  สุดธิสาร
2. เด็กชายสัญชัย  พุ่มน่วม
3. เด็กชายสามารถ  บัวมาก
 
1. นางกมลทิพย์  ใจเยี่ยม
2. นายไพโรจน์  ใจเยี่ยม
 
21 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสุนิตา  หอมเย็น
 
1. นางสาววชิรา   แก้วเนตร
2. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 11 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกฤษณะ  ญาณปัญญา
2. นายนิรุทธ์  แก้วกุลศรี
3. นายสุทธิพร  ฟักฉ่ำ
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์