สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สารยศ
2. เด็กชายศรราม  ฝั้นวงค์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
2 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสุนิตา  หอมเย็น
 
1. นางสาววชิรา   แก้วเนตร
2. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 11 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 โรงเรียนศรีนคร 1. นายมานะ  โตศิริ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนศรีนคร 1. นายมานะ  โตศิริ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  แผลงฤทธิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์  พรมคำ
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.93 เงิน 6 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. นายชนกพงศ์  จันทร์สุพัฒน์
2. นายศุภโชค  ป้องเศร้า
3. นายสิทธินันท์  นิยม
4. นายเกียรติณรงค์  บุญเล็ก
5. นายเจษฎา  ทองพล
6. นายเนติพงศ์  คงพรม
 
1. นายชูรัตน์  จันทร์สุพัฒน์
2. นางรัตนา  คำมาโย
3. นายสุธิชัย  คำมาโย