สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ขุนใจ
2. เด็กชายคมสัน  เป็งมณี
3. นางสาวณัฐสุนี  แสงศรีเรือง
4. นางสาวณิชา  สุริยะมณี
5. นายธนชิต  ฤกษ์อุณพงศ์
6. นางสาวธวัณรัตน์  เทือกมั่น
7. นางสาวธันย์ชนก  ปุ้มตมะ
8. เด็กหญิงนภารินทร์  รอดเมือง
9. เด็กหญิงนฤมล  จันทุดม
10. นางสาวนลพรรณ  บรรจบ
11. นางสาวนิภา  ทองอ่อน
12. นางสาวนิภาภรณ์  ทองคล้าย
13. นายปฏิเวธ  ธีระวรชาติ
14. นายปิยะบุตร  ปันดอนตอง
15. นางสาวปิยะพร  เพ็ญริยะ
16. เด็กชายพงศธร  มาแดงสาย
17. นางสาวพิมพ์ประภา  หม่องมูล
18. เด็กชายรณภูมิ  ชื่นสมบัติ
19. นายรุจน์จิโรจน์  ค้าไม้
20. นางสาวลักขณา  ขาวนวล
21. นายวายุ  วงค์ธรรม
22. นายวิชัย  บางนาค
23. นางสาววิชุอร   เสาร์เรือน
24. นางสาววิภาภรณ์  แก้วโต
25. เด็กชายวีระพงษ์  ตะมะ
26. นายสมพงศ์  ยุติธรรม
27. นางสาวสุกัญญา  พันธ์สน
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจอ้าย
29. นางสาวหฤทัย  เสาร์เรือน
30. นายอธิรัตน์  วงคำผุย
31. นายอนุพงศ์  ศิริจันทร์
32. นายอนุพงษ์  ติ๊บปะละ
33. นางสาวอนุษา  ชมโลก
34. นางสาวอนุสรา  อินยะรัตน์
35. นายอัฐพล  มณีพันธุ์
36. นายอิสรพงษ์  เกตุเนียม
37. นางสาวเนตรนภา  เตชะชัย
38. เด็กหญิงเมธาวลัย  ศรีชัย
39. นางสาวเรไร  ดีมาก
40. นายไชยวัฒน์  กรปรีชา
 
1. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์
2. นายณัฐกิตต์  กันทะชุมภู
3. นางถุงเงิน  วิศิษฏจินดา
4. นายประดิษฐ์  ล่องชูผล
5. นายสุคนธ์  กันทะชุมภู
6. นายสุชิน  กุหลาบโพธิ์ทอง
7. นายอนุสรณ์  เสนานุช
8. นายเบญจรงค์  ก้อนทอง