สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวธิติมา   จันทร์อยู่
2. นายศุภกร  คำชุ่ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เรืองแจ่ม
 
1. นางสาววิไลวรรณ   สว่างศรี
2. นายเชษฐา   เพชรคง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณพร  พรมชาติกูล
2. เด็กหญิงอัมพวา  ทัดไทย
 
1. นางสาวภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
3 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  อ่ำปลั่ง
2. นายกิตติภัทร  หมีคำ
3. นางสาวจินดารัตน์  สุ่มแก้ว
4. นายจิรวัฒน์  ทับทิมใจ
5. นายทัชภูมิ  คำเย
6. นายธนกร  พุ่มสิโล
7. นางสาวนารีรัตน์  ยาทรัพย์
8. นางสาวปรมาพร  สุขกระจ่าง
9. นางสาวศิริพร  แสงทอง
10. นายอภิชิต  คล้ามทุ่ง
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
4 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.3 ทอง 9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนกานต์  ชัยพรหม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อริยะวงศ์
 
1. นางสุภาพ  น้อยจันทร์
2. นายสุเทพ  มาคง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวขวัญชนก  สุวรรณศรี
2. นางสาวชนิกา  เงินแก้ว
3. นางสาวอุมาพร  ทองกล่ำ
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  บุญรอด
2. เด็กชายอาทิตย์  สุดจ้อย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สงสัย
2. นางรพีพรรณ  สายโกสุม
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีปรางค์
2. เด็กชายพงษ์วินัย  ยิ้มช้าง
3. เด็กชายวันชนะ  บวบมี
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นางประดับพร  บุตรสุวรรณ
 
9 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  เจตตะพันธ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มหมี
3. เด็กหญิงภนิตา  ช่วยหลำ
4. เด็กชายวิทวัส  ขวัญเพชร
5. เด็กหญิงสายธาร  ประทุมศรี
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  กิ่งก้าน
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
10 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายฉันทวัฒน์  โตพันธ์
2. นางสาวชนนิกานต์  ชาติชำนิ
3. นางสาวระวินันท์  ยิ้มแก้ว
 
1. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์
2. นางนิภาภรณ์  แคนหนอง
 
11 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วศรี
2. นายธนพัฒน์  ทองสุข
3. นางสาวสุนิสา  เสือโต
 
1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด
2. นายสาทิต  โพธิ์คำ
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายจักริน  พุ่มพวง
2. นางสาวพัชรินทร์  ขุนทิพย์
3. นางสาวศุภนิดา  เมฆจร
 
1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด
2. นายสาทิต  โพธิ์คำ
 
13 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายอัครพล  พรมตรุษ
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  วัชรขจร
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ
 
15 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจุฑาพัฒน์  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวรัตนา  สิทธิศักดิ์