สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายกิตติพงษ์  รุ่งสุรีย์
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรดี
2. เด็กหญิงนริศรา  นวลตา
3. เด็กหญิงภัควดี  พุดชงค์
4. เด็กหญิงรพีพัฒน์  เพชรสวัสดิ์
5. เด็กชายวิศว  พรมลาย
6. นายวิโรจน์  รอดนิล
7. นางสาวสิริลักษณ์  บุญเดช
8. เด็กหญิงอัญชลี  โภคามาส
9. นายอัฐยา  มีสิทธิ์
10. เด็กชายเจษฎา  ศักดิ์สงวน
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
2. นางปรานอม  นะราแสง
3. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  แก้วไม่ลืมรัง
2. เด็กชายสุวิทย์  จันโท
 
1. นางสาวพิศนีย์  จิราวนิชพันธ์
2. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตันเจริญ
2. นางสาวอัจฉราพร  ชฎาจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง 7 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลิตา  แสงประทีป
2. นายมณฑป  ล้ำเลิศ
 
1. นางวินิดา   พัชรจารุกิตติ์
2. นางสุภวรรณ  เหมือนแม้น
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แดนดี
3. นางสาวอัจฉราพร  ชฎาจิตร
 
1. นายนพดล  หอยสังข์
2. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายภูมรินทร์   พนมทิพย์
 
1. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์