สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายกิตติพงษ์  รุ่งสุรีย์
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรดี
2. เด็กหญิงนริศรา  นวลตา
3. เด็กหญิงภัควดี  พุดชงค์
4. เด็กหญิงรพีพัฒน์  เพชรสวัสดิ์
5. เด็กชายวิศว  พรมลาย
6. นายวิโรจน์  รอดนิล
7. นางสาวสิริลักษณ์  บุญเดช
8. เด็กหญิงอัญชลี  โภคามาส
9. นายอัฐยา  มีสิทธิ์
10. เด็กชายเจษฎา  ศักดิ์สงวน
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
2. นางปรานอม  นะราแสง
3. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายวัฒนชัย  จันดา
2. นายอดิศักดิ์  พวงมณี
3. นายอภิชาติ  ทับดีโชติ
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนากร  สมณะ
2. เด็กชายพงศธร  พิมโชติ
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีสมบัติ
 
1. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
2. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สกิจขวา
2. เด็กหญิงกาญจนา  คำมา
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 5 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขคำเมล์
2. เด็กหญิงลินดา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ตุ้มคง
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 7 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แดนดี
 
1. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 9 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวอัจฉราพร  ชฏาจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.67 เงิน 10 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวอัจฉราพร  ชฏาจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  แก้วไม่ลืมรัง
2. เด็กชายสุวิทย์  จันโท
 
1. นางสาวพิศนีย์  จิราวนิชพันธ์
2. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แดนดี
 
1. นางสาวสุนันทินี  พรหมทา
2. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตันเจริญ
2. นางสาวอัจฉราพร  ชฎาจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง 7 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลิตา  แสงประทีป
2. นายมณฑป  ล้ำเลิศ
 
1. นางวินิดา   พัชรจารุกิตติ์
2. นางสุภวรรณ  เหมือนแม้น
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แดนดี
3. นางสาวอัจฉราพร  ชฎาจิตร
 
1. นายนพดล  หอยสังข์
2. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายภูมรินทร์   พนมทิพย์
 
1. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์