สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายจัตุรงค์   ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  บัวสุวรรณ์
2. นางสาวพรฤดี  ศรีพรม
3. นางสาวระวีวรรณ  กันภัย
4. นายวสันต์  นิลละออ
5. นางสาวสุดารัตน์  พุทธะ
6. นางสาวอรวรรณ  มั่นคง
 
1. นางวารี  พุทธสุวรรณ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวฤดีรัตน์  ทองคง
2. นางสาวสุภาวดี  สุขเกษม
3. นางสาวสุวิษา  แจ่มฤทัย
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" 1. เด็กชายนพดล  แซ่เจ็ง
2. เด็กชายวิมล  จั่นจำรูญ
3. เด็กชายศุภกฤต  สุริยะวงษ์
4. เด็กชายหัสนัย  พันทวี
5. เด็กชายอภิรักษ์  สุเวชกิจ
6. เด็กชายเพิ่มพูน  พึ่งมาก
 
1. นางพรรณปพร  จำปาศรี
2. นางสุมาลี  รามฤทธิ์
3. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก