สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" 1. เด็กชายสหัสวรรษ  อยู่เนียม
2. เด็กชายสุทธิราช  มาดี
3. เด็กชายอภิชาติ  เกตุมณี
 
1. นางสาวสุนิสา  ชมวิจิตร
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอัมรินทร์  ยาทอง
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี