สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายกิตติศักดิ์  ดาราศร
2. นายพีรัช  ศิริโภคานนท์
3. นายสมเดช  อินทร์สำโรง
 
1. นายศุภชัย  ดาราศร
2. นายอดิศักดิ์  อ่อนน้อม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายปริญญ์  เด่นดวงเดือน
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เรืองสุขสุด
3. เด็กชายสุพงษ์  เรืองสุขสุด
 
1. นายบุญชู  แข่งขัน
2. นางสุชิรา  อิ่มสุข
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายพีรวิชญ์  สิงจานุสงค์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีสมดู
3. นายแสงอรุณ  ฤทธิ์ศิริ
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 68.17 ทองแดง 5 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มาลาทอง
2. เด็กหญิงดรุณี  ทองดี
3. เด็กหญิงทิวาพร  บุรทร
4. เด็กหญิงผริตา  อินทร์พลา
5. เด็กหญิงอำมะราพร  จันทร์ชมกลิ่น
 
1. นางสาวพิกุล  เพ็ชรประเสริฐ
2. นายพิชัย  พยุเวช
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 29.17 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงมาริญวิษา  ทองโสภา
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายวัชรินทร์  สีเคน
 
1. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชมสุนทร