สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวนภสร  หงษ์สุวรรณ
2. นางสาวนิศากร  ผงทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ปรุงกระโทก
2. นางภิรมย์  ปลื้มคิด
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวธัญญา  พิจารณา
2. นายนนทนันท์  แก้วสีคราม
3. นางสาวอัญชลีพร  โต๊ะสีดา
 
1. นางจิราวรรณ  หัตถกิจ
2. นายภูวิทย์  กนกฤทธิไกวัล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วแดง
2. นางสาวณัฐกาญจน์  จิระดำเกิง
3. นายธีร์  แสงทอง
4. นางสาวมนัญยา  แป้นแก้ว
5. นางสาวเพียงตะวัน  นามมนตรี
 
1. นางราตรี  วีรวัฒน์โสภณ
2. นางสาวศิริวรรณ  ตุ้มมี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายอนุพงศ์  แสงภักดี
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยวุธ
3. นายเฉลิมเกียรติ  เกตุดี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไสล
2. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สีดา
2. นายปณิธาน   นาคะ
3. นายราเชนทร์  ใจหาญ
 
1. นายนราศักดิ์  กองทอง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายณัฐพล   ฤทธิศักดิ์
2. นายวงศธร  ขุรีเทาว์
3. นายวิษณุ  พูลสงค์
 
1. นางกรุณา   แก้วประทีป
2. นางสาวน้อมจิตร  แก้วประทีป
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  อินธิวงษ์
2. นายปัจจวิธ  ภู่ทับทิม
3. นายพีรพล  พาขุนทด
4. นายเกริกเกียรติ  เนื่องจำนงค์
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นายพิชิต  คำพลงาม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 12 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวสาธิดา  จุฑารัตนไพบูลย์
2. นายไตรทศ  ณรงค์เพชร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 73.89 เงิน 5 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุรวิทย์
2. นายณัฐพล  พิมูลชาติ
3. นายธนะวัฒน์  สุวรรณ์
4. นางสาวพรลภัส  ฉวีนิรมล
5. นางสาวพิไลวรรณ  บรรณกิจ
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ผิวคำ
2. นางสาวแกมแก้ว  โบษกรนัฏ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงศิรญาดา  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ผดุงพงษ์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เมตตา
 
1. นางธัญญ์วรัตน์  รัตนาพรไพศาล
2. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐฒินันท์  ภู่มาลา
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 7 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ประเสริฐ
2. เด็กชายปรัญชัย  สุขสำราญ
3. เด็กชายวรุฒิ  ทองวิเศษ
 
1. นางสิริพร   มีชูวาศ
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.66 ทอง 9 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  รื่นอุรา
2. เด็กชายมานะ  แสงย้อย
3. เด็กชายรัตนชัย  เฮงทรัพย์
 
1. นางสิริพร  มีชูวาศ
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ