สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายคุณากร  ประสพไทย
2. นางสาวพรนภัส  รัตติวรรณ์
3. นางสาวสุชานาถ  สิงห์เจริญ
 
1. นางปรุง  อินทมาตร์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายสิทธิพร  ติณะคัด
 
1. นางรัชนี  รัตนะ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีฉลองรัตน์
2. เด็กชายบุณยฤทธิ์  เอี่ยมกาญจนา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางสัมภาษณ์  นิลโนรี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกิตติธัช  หิรัญเวช
2. นางสาวธนัช  เพ็ชรจั่น
3. นางสาววิมลสิริ  เทียนชัย
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายสำเริง  หินโน