สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายอัควินท์  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
2 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกรองทอง  มิตรทอง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ฮะบุญมี
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  ชนชนะกุล
4. นางสาวขนิษฐา  ศรีมันตะ
5. นายจิรภัทร  สร้อยพวง
6. นางสาวชฎาภรณ์  คำกลั่น
7. นางสาวชฎาภรณ์  เอกพงษ์
8. เด็กหญิงชัญญานุช  พูนบางยุง
9. นางสาวชไมพร  บุริขันธ์
10. นางสาวณิชารีย์  จูเจริญ
11. นายธนวัฒน์  มีชื่น
12. นายธนิก  ทองไกรแสน
13. นางสาวธัญญาเรศ  ศรีฉ่ำ
14. นายธันทพล  สุวรรณเกิด
15. นางสาวธารีรัตน์  ปาวะรีย์
16. นายนพพล  เพ็ชรเทียม
17. เด็กชายบดีพล  เสมีภัทรภร
18. นางสาวบัณฑิตา  พัฒนะถาวร
19. นางสาวบุญประทีป  ช้างบุญมี
20. เด็กหญิงปริมนภัทร  เลิศราศรีกุล
21. เด็กหญิงปริษา  เมธาดิลกถาวร
22. เด็กหญิงปวีณา  ลือชาเล็งเลิศ
23. นางสาวพรนภา  โมดารา
24. นางสาวพัชริดา  สำเภา
25. เด็กชายภาสกร  พุฒไกรเลิศ
26. นายรัชชานนท์  หิรัญการ
27. นายวชิรพรรษ์  กองแสวง
28. นางสาววชิรา  สุสระ
29. เด็กชายวรพงษ์  พากเพียร
30. นางสาววรรณา  จุฬานนท์
31. นายวัชรพล  พันธุ์ไกร
32. นายศิรวิทย์  ลาภธนชัย
33. เด็กหญิงศิรินาจ  วงศ์สังวร
34. นายศิริโรจน์  ธนิกกุล
35. นางสาวสรุตนันท์  กันหากุล
36. นายสิทธินนท์  มณเฑียรประเสริฐ
37. เด็กชายอัครพนธ์   อินทะโสตถิื
38. เด็กหญิงเก็จมณี  สุเมธพิพัฒน์
39. นางสาวเฟื่องฟ้า  ชนะเทพา
 
1. นางสาวรังษิยา  เยี่ยมสวัสดิ์
2. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงศิลา
2. เด็กหญิงชลาลัย  มั่นคง
3. เด็กหญิงพิไลพร  ขอใหญ่กลาง
 
1. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
2. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ่มใส
2. เด็กชายชัยธร  ถินแพ
3. เด็กชายธนาดุล  กิจสมัย
 
1. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
2. นางสุภาพร  กมล