สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวุฒิพร  บุตรฉ่ำ
2. เด็กหญิงอติพร  กลิ่นฉุน
3. เด็กหญิงเมธาวี  พลสินธ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำแก้ว
2. เด็กชายปรเมศ  หิรัญเวช
3. เด็กหญิงปัณณพร  ขจรศักดิ์สาคร
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์