สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายคุณากร  ประสพไทย
2. นางสาวพรนภัส  รัตติวรรณ์
3. นางสาวสุชานาถ  สิงห์เจริญ
 
1. นางปรุง  อินทมาตร์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายอัควินท์  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวุฒิพร  บุตรฉ่ำ
2. เด็กหญิงอติพร  กลิ่นฉุน
3. เด็กหญิงเมธาวี  พลสินธ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
4 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกรองทอง  มิตรทอง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ฮะบุญมี
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  ชนชนะกุล
4. นางสาวขนิษฐา  ศรีมันตะ
5. นายจิรภัทร  สร้อยพวง
6. นางสาวชฎาภรณ์  คำกลั่น
7. นางสาวชฎาภรณ์  เอกพงษ์
8. เด็กหญิงชัญญานุช  พูนบางยุง
9. นางสาวชไมพร  บุริขันธ์
10. นางสาวณิชารีย์  จูเจริญ
11. นายธนวัฒน์  มีชื่น
12. นายธนิก  ทองไกรแสน
13. นางสาวธัญญาเรศ  ศรีฉ่ำ
14. นายธันทพล  สุวรรณเกิด
15. นางสาวธารีรัตน์  ปาวะรีย์
16. นายนพพล  เพ็ชรเทียม
17. เด็กชายบดีพล  เสมีภัทรภร
18. นางสาวบัณฑิตา  พัฒนะถาวร
19. นางสาวบุญประทีป  ช้างบุญมี
20. เด็กหญิงปริมนภัทร  เลิศราศรีกุล
21. เด็กหญิงปริษา  เมธาดิลกถาวร
22. เด็กหญิงปวีณา  ลือชาเล็งเลิศ
23. นางสาวพรนภา  โมดารา
24. นางสาวพัชริดา  สำเภา
25. เด็กชายภาสกร  พุฒไกรเลิศ
26. นายรัชชานนท์  หิรัญการ
27. นายวชิรพรรษ์  กองแสวง
28. นางสาววชิรา  สุสระ
29. เด็กชายวรพงษ์  พากเพียร
30. นางสาววรรณา  จุฬานนท์
31. นายวัชรพล  พันธุ์ไกร
32. นายศิรวิทย์  ลาภธนชัย
33. เด็กหญิงศิรินาจ  วงศ์สังวร
34. นายศิริโรจน์  ธนิกกุล
35. นางสาวสรุตนันท์  กันหากุล
36. นายสิทธินนท์  มณเฑียรประเสริฐ
37. เด็กชายอัครพนธ์   อินทะโสตถิื
38. เด็กหญิงเก็จมณี  สุเมธพิพัฒน์
39. นางสาวเฟื่องฟ้า  ชนะเทพา
 
1. นางสาวรังษิยา  เยี่ยมสวัสดิ์
2. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายสิทธิพร  ติณะคัด
 
1. นางรัชนี  รัตนะ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีฉลองรัตน์
2. เด็กชายบุณยฤทธิ์  เอี่ยมกาญจนา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางสัมภาษณ์  นิลโนรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงศิลา
2. เด็กหญิงชลาลัย  มั่นคง
3. เด็กหญิงพิไลพร  ขอใหญ่กลาง
 
1. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
2. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำแก้ว
2. เด็กชายปรเมศ  หิรัญเวช
3. เด็กหญิงปัณณพร  ขจรศักดิ์สาคร
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกิตติธัช  หิรัญเวช
2. นางสาวธนัช  เพ็ชรจั่น
3. นางสาววิมลสิริ  เทียนชัย
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายสำเริง  หินโน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ่มใส
2. เด็กชายชัยธร  ถินแพ
3. เด็กชายธนาดุล  กิจสมัย
 
1. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
2. นางสุภาพร  กมล