สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงณัชฐานันท์  ปั้นทองคำ
 
1. นางอรวรรณ  จันลา
 
2 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 7 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกุลจิรา  อุดมสวัสดิ์
2. นางสาวชลธิชา  นามนา
3. นางสาวธันยาภรณ์  ดวงดาวเล็ก
4. นางสาวพัชรพร  ยวงเกตุ
5. นางสาวพัสญา  ศรีโกมล
6. นางสาววรัชยา  ทองคง
7. นางสาววิภาวี  เข็มกำเหนิด
8. นางสาวสมิตา  จิตต์เมตตา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. นายพงษ์พัฒน์  สมทัด
2. นายอดิศร  คำทิพย์
 
1. นางจตุพร   อาจเอื้อม
2. นางพิมสิริ  ประสงค์สุข
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวปรัศนีภรณ์  พลายกำเหนิด
2. นางสาวสมถวิลพร  บุญประคอง
 
1. นายณัฐพงษ์  ญานวัฒนะ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกิตติพงษ์  ทองคงหาญ
 
1. นายสมชาย  ถาวร
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายปธิกร  ผาติกุลดิลก
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
7 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมพร
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ลักคณาศิริ
3. เด็กชายธนากร  โง้วสกุล
4. เด็กชายนพพล  เต็มเปี่ยม
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีนวลนัด
6. เด็กหญิงวันดี  ไทยานนท์
7. เด็กชายเจริญ  จรูญรุ่ง
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำชุม
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
2. นางสาววรรณรัตน์  เทียมจรัส
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายชลันธร  ดีชัยยะ
2. นายธนโชติ  เตียวสกุล
3. นายวริทธิ์ธร  แก้วมุกดา
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงฐิติชญา  กาญจนา
2. เด็กหญิงฐิติมา  อาจไพวัลย์
3. เด็กชายนรเศรษฐ์  วงษ์วรุณ
4. เด็กชายภูวดล  อุตมะพันธุ์
5. เด็กหญิงรตินัฎฐ์  สุวรรณกาล
 
1. นางผกาพันธ์  ศรีนาม
2. นายศิลา  ตู้ทองคำ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่อไสว
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขภูมิ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งอวยผล
 
1. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
 
11 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวอรวรรยา  ศุภมณี
 
1. นายกิตติพงศ์  วิไล
 
12 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกมลรัตน์  ลิ้มสำราญ
2. นางสาวกัณธิกา  แสงกฤษ
3. นางสาวจิราพัชร  เงินดี
4. นายจุมพล  พุ่มไพรวัลย์
5. เด็กชายชาคริต  ฉิมเครือวัลย์
6. นายณรงค์ชัย  ทองอยู่คง
7. นายณัฐพล  แก้วคำศรี
8. นางสาวทวีพร  ลาภจิต
9. นายทศวัตร  สุขอาษา
10. นางสาวทิพย์เนตร  ดีสอน
11. เด็กชายธงไชย  แก้วทอง
12. นายธนาชลิต  สุสุทธิ
13. นายธนาชัย  ราศรี
14. เด็กชายธีรพงศ์  พรามอนงค์
15. นายนัฐพงษ์  แจ่มจำรัส
16. นางสาวนันทิดา  พับแผ่นทอง
17. นายนายพงศ์เชษฐ์  กิตติศักดิ์นาวิน
18. นายนเรศ  สังข์ศิริ
19. นายปิยวรรฐ  ยิ้มเยาะ
20. นางสาวพรพิมล  เฮงประเสริฐ
21. นางสาวพรรณวิภา  กล้ายประยงค์
22. นางสาวพัชรพร  อ่วมบุญมี
23. นายพิชิตพล  ปิ่นแก้ว
24. นางสาวภณิดา  ศิลวัฒน์
25. เด็กชายภูสิทธิ์  แววมณี
26. เด็กหญิงมยุรฉัตร  แซ่ตั๊น
27. เด็กหญิงระพีพรรณ  บัวทองคำ
28. นางสาวรุจิลาภา  บุญทรัพย์
29. นางสาววรวรรณ  พวงมณี
30. นางสาวศยามล  สุขเกษม
31. นางสาวศศิพร  สอนอ่วม
32. นายสหฬเกียรติ  เตียวสกุล
33. เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงบุญมี
34. นายหิรัญพจน  วิจิตรบรรจง
35. เด็กหญิงอังคณา  งามทับทิม
36. นางสาวอาจารี  พิมลเกตุ
37. นางสาวอินทิรา  โกคูณ
38. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวชื่น
39. นายเมธาสิทธิ์  ปิ่นแก้ว
40. นายเหมันต์  เชาวรัตน์
 
1. นางกุลทิพย์  ศุภรัตน์ธัญญา
2. นายชวลิต  กำมะหยี่
3. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
4. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญมี
5. นายอาคเนย์  ชูอรุณ
6. นางอารยะ  เพ็ญพานิช
7. นางอุบลรัตน์  พังจุนันท์