สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ชัยบิล
2. นางสาวประภาศิริ  รัตนทพิพย์
3. นางสาวพรทิพย์   พลรักษา
4. นางสาววิลาสินี  ลาดล้าย
5. นางสาวอรพรรณ   สมนา
6. นางสาวอรอุมา  สีแก้วน้ำใส
7. นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร
8. นางสาวเบญจวรรณ  สมนา
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิรดา  ศรีปลาด
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองตัน
2. เด็กชายคุณากร  แสงสมบัติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันปา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
2. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอมรเทพ   ทองสุข
2. เด็กชายอานนท์  สุพรรณนอก
3. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์สาวัง
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนันทิดา  บุญไชยโย
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เพลินจิต
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โนนสว่าง
 
1. นางสาวมะลิน่า  แก้วแก่น
2. นางสุภัทรา  ชีกว้าง