สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิรดา  ศรีปลาด
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองตัน
2. เด็กชายคุณากร  แสงสมบัติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันปา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
2. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนันทิดา  บุญไชยโย
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เพลินจิต
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โนนสว่าง
 
1. นางสาวมะลิน่า  แก้วแก่น
2. นางสุภัทรา  ชีกว้าง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอมรเทพ   ทองสุข
2. เด็กชายอานนท์  สุพรรณนอก
3. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์สาวัง
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
5 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ชัยบิล
2. นางสาวประภาศิริ  รัตนทพิพย์
3. นางสาวพรทิพย์   พลรักษา
4. นางสาววิลาสินี  ลาดล้าย
5. นางสาวอรพรรณ   สมนา
6. นางสาวอรอุมา  สีแก้วน้ำใส
7. นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร
8. นางสาวเบญจวรรณ  สมนา
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นางสาวชนิดาภา  โสหา
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายยิ่งเจริญ  ทุ่มวิเศษ
2. นางสาวสุนิสา  ชุ่มอภัย
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.8 ทอง 4 โรงเรียนญาณสังวร 1. สามเณรอนุชา  จันทร์ป้อม
 
1. นางสาวรัตนา  เที่ยงผดุง
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธนัชชา  พิสิฏฐศักดิ์
2. เด็กชายอธิป  แสนแก้ว
3. เด็กชายเจนนุศักดิ์  เย็นทรวง
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงธิติมา   บุควัน
2. เด็กหญิงเขมนิภา  ปิติมล
3. เด็กหญิงเมธาวี  เตียศิริ
 
1. นางประครอง  สอนกุลภักดี
2. นางสาวสุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
 
11 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยากร   ขันแข็ง
2. นายกิตติพงษ์  ไชยสังกา
3. นายคฑาวุฒิ  วงษ์ละคร
4. เด็กหญิงจันทรลักษณ์   บูรณถาวรสม
5. เด็กหญิงจิราภา  จันทร์เทา
6. เด็กชายจิรายุทธ   สิงห์อ่อน
7. นางสาวจุฑามาศ   ถมพลกรัง
8. นางสาวจุฬาลักษณ์   ทัดไพร
9. นางสาวชลธิชา   เดชอุดม
10. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญประถม
11. นางสาวณัฐธิดา   อันละคร
12. นางสาวณัฐน์ชริยา   โพธิ์ศรี
13. นางสาวธนาพร   โพธิ์ศรี
14. นายนครินทร์  เขตบุรี
15. นางสาวนิตยา  น้อยนิล
16. นายนิติพงษ์  อาจเจริญ
17. นายปราชญ์กวี  แพงคำฮัก
18. นายผดุงเกียรติ    แสงเงินยอด
19. นายพิทักษ์   หลานวงษ์
20. นางสาวพิมพิลัย   สุนประสพ
21. นางสาวภวรัญชน์   นันทะราช
22. เด็กชายภาคิน   ทุ่นทอง
23. เด็กชายภานุวัฒน์   สิงห์ลี
24. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
25. นายมานพ    คามมูลศรี
26. นางสาววนารี   สมนึก
27. นางสาววรรณนิภา   ผิวขำ
28. นายวัชรพงษ์  ประทุมทราย
29. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีบุญโฮง
30. เด็กหญิงวิรัญญา   วันสืบ
31. นายศรสิทธิ์   แสนศรี
32. นางสาวศิริขวัญ   หาจันดาห์
33. นางสาวสุนิสา   อาสาษนา
34. นายอรรถชัย    อินทรสอน
35. นางสาวอังคณา   ไชยบอน
36. นางสาวอัญชลี   เพียรไม่คลาย
37. นางสาวอัณลิตา  พิลาหา
38. นายอำนาจ   บุญมา
39. นายเสกสรรค์    สมศรีสุข
40. นางสาวแพรวนภา   เตี้ยไชยสง
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
3. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
4. นายทศพร  พลธรรม
5. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
6. นางสมควร  หาจันดาห์
7. นายสุนันท์   บุญหล้า
8. นายเชาวลิต  หาจันดาห์
 
12 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
13 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
14 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  จันเทา
2. นางสาวชนิษฐา  ดาด้วง
3. นายชาญณรงค์  เรืองทอง
4. นายณัฐพงษ์  คชทิพ
5. นายธนากร  พลชัยมาตย์
6. นายบรรพต  มาตย์สีหา
7. นายปิยะบุตร  ยศม่าว
8. นายวชิรวิชญ์  พละกล้า
9. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
10. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
11. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
12. นายอัครวิทย์  มะโนนึก
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
15 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ละครขวา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวราภา  ภูมี
2. นายวัชรพงศ์  แสงมาศ
3. เด็กชายเลิศชัย  รัฐวร
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
17 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  คชทิพ
2. นายปิยะบุตร  ยศม่าว
3. เด็กชายพรพรหม  นิตยรส
4. เด็กชายภาคภูมิ  ละครขวา
5. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีแก้วน้ำใส
6. เด็กชายวชิรวิชช์  พละกล้า
7. เด็กชายวิมลมาศ  กางจันทา
8. นายอภิสิทธิ์  พันมา
9. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 8 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กชายทศวรรษ  ภูมลี
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงษ์ภูมี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ชมภูราช
 
1. นางณัฐภัสสร  เพชรธนกุล
2. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
 
19 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวขนิฐา  ดาด้วง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
20 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีสง่า
2. นายธนากร  พลชัยมาตย์
3. นางสาวบุปผชาติ  ชุมพล
4. นายปิยบุตร  ยศม่าว
5. เด็กหญิงพรพรหม  นิตยรส
6. เด็กหญิงภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
7. นายวชิรวิชญ์  พละกล้า
8. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
9. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
10. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
11. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
12. นายอภิสิทธิ์  พันมา
13. นายอัครวิทย์  มะโนนึก
14. เด็กชายอานนท์  ช่วงชิต
15. นายเกษมสันต์  ขันแข็ง
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
3. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
21 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.66 ทอง 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอัครวิทย์  มะโนนึก
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
22 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.3 ทอง 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายบรรพต  มาตย์สีหา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์