สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวลักขณา  ฉันทะกลาง
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาพร  สิริสกุลยวด
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
4 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
5 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
6 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ลุขวรรณ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  โคตก่ำ
3. เด็กชายมานพ  วรรณทอง
4. เด็กชายรังสรรค์  พิมวันคำ
5. เด็กชายฤทธิรงค์  จันทะสาร
6. เด็กชายวุฒิชัย  มุริจันทร์
7. เด็กชายวุฒิพงษทร  บรรเทา
8. เด็กชายอนุศิษฏ์  ศรีหาทน
 
1. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
2. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
3. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์