สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายชาญศักดิ์  มูลโคกสูง
 
1. นางสมถวิล  รินสาธร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายดิเรก  บาลี
2. นายบุญญฤทธิ์  โคตรภูธร
3. นางสาววรรณาลักษณ์  นามตะ
4. นายศรายุทธ  นนสีราช
5. นางสาวสุดารัตน์  กว้างขวาง
6. นางสาวไอลดา  กองทรัพย์
 
1. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
2. นางสุดา  ม่วงทา
3. นางสุทธาสินี  กันยาสุด
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายนนทพัทธ์  มาตราช
 
1. นางดวงจันทร์  เก้าเกศเกียรติกุล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.01 ทอง 6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพีรพันธ์  อินทสิงห์
2. เด็กหญิงอรนุช  เคนคำภา
 
1. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
2. นางโชติกา  วรรณรัตน์