สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โฮมวงศ์
2. เด็กชายภควัฒน์  เปล้ากระโทก
 
1. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
2. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  อุดม
2. เด็กหญิงภัทรินทร  ศรีนาง
3. เด็กชายวิทูร  ปาปะสิม
 
1. นางสาวอนงค์  ศิริมา
2. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายกานต์กวิน  ประยูรเนตร
2. นางสาวขวัญตา  อุทโธ
3. นายณัฐติยพงษ์  ลาบ้านเพิ่ม
4. นางสาวธัญญา  นนยะโส
5. นายวีระยุทธ  ร่มคำ
 
1. นายชูศักดิ์  สีปากนา
2. นายสุริยา  งามเจริญ
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. เด็กชายธนพิชญ์  แขชัยภูมิ
2. เด็กชายธนภูมิ  แขชัยภูมิ
 
1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ์
2. นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
 
5 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปิยะกุล  ไข่มุกข์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
6 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายวชิรวิทย์  ตลับทอง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
7 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวประภัสสร  นีสยันต์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปรัชญา  คงชัย
2. นายปรัชญา  สอนทา
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปราบมนตรี
2. นางสาวพรทิพย์  บุตนุ
3. นางสาวพรพรหม  สิตาธรรม
 
1. นางสาวทวาย  สุริย์ฉาย
2. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
11 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายชินวัตร  เรียงความ
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
12 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
13 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ประจันตะเสน
2. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
3. นางสาวประภัสสร  นิสยันต์
4. เด็กหญิงปิยกุล   ไข่มุกข์
5. นายวารินทร์  มหาวัน
6. เด็กหญิงศราวดี  ขวาลา
7. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
8. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศรีพันดร
 
1. นางสาววาสนา  นนตา
2. นายสนั่น  มาลาสาย
3. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
14 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจักรกริช  นีสยันท์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
15 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ง่อนไธสง
3. เด็กชายจุลจักร  สอนจันทร์
4. นางสาวณัชรี  พิมเสน
5. นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์
6. นางสาวนัทนรี  ศรีผาง
7. เด็กหญิงนิภาพรรณ  สันที
8. นางสาวประภัสสร  นีสยันต์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญหยาด
10. เด็กหญิงพรวิสา  วิรุณพันธ์
11. เด็กหญิงพรศิรา  ปาระณิต
12. นางสาวพัชนี  ใสหาร
13. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมื่นน้อย
14. เด็กชายภัทรวิทย์  ศรีกัลยา
15. เด็กหญิงรัชดาพร  หวานดี
16. เด็กหญิงวรนิษฐา  ธรรมแสง
17. เด็กหญิงสโรชา  มีทองหลาง
18. เด็กชายอนิวัฒน์  ดีคลัง
19. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
20. เด็กหญิงอภิญญา  คุณราช
21. นางสาวอภิญญา  มาศมงคลกุล
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นายบุลากร  สมใสย
3. นางสาววาสนา  นนตา
4. นายสนั่น  มาลาสาย
5. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
16 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย