สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกรกต  สมมี
2. นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง
3. นางสาวกาญจนาพร    วิชาสี
4. นายจตุพิธพร   เผื่อนดา
5. นายจักรี    จงจินากูล
6. นางสาวจิดาภา    สุจริต
7. นางสาวจิตรา   ทองไพโรจน์
8. นายจิติวุฒิ   บุตรตั้ว
9. นางสาวจินดารัตน์    ประนนท์
10. นายชานนท์    จงจินากูล
11. นางสาวฐิตวันต์   สวนอ่อน
12. นายณัฐพร   เรืองบุญ
13. นางสาวทินมณี   ปั้นรูป
14. เด็กชายธนวัฒน์    หาญพล
15. นางสาวนารีรัตน์  ตรีช่วย
16. นายพงศกร   รัตนจันทร์
17. นายภูวเดช    วงษ์บุญชา
18. นางสาวยลดา    เก็จโกวิท
19. นายรณกรณ์    จีระเศรษฐากุล
20. นางสาวรัตนาพร  ต่อพันธุ์
21. เด็กหญิงวันทนา   อยู่สุข
22. นางสาววิภาพร   อุ่นศรี
23. นางสาววิมลสิริ  โนนโม้
24. นางสาววิลาวัลย์   กองเมิ้ง
25. นายวีระวุฒิ   รอดมาลัย
26. นายศาสตรา    ตังควนิช
27. นางสาวศุภลักษณ์    คำสวนมอญ
28. นางสาวสายธาร  บุญสร้าง
29. นายสิงห์ชัย   แก่นตระกูล
30. นางสาวสิรินพร   มีพร้อม
31. นางสาวสุดารัตน์    สีไตรพัด
32. นางสาวสุทธิดา    ศรีบุญเรือง
33. นางสาวสุทธิดา  อัมมะพะ
34. นางสาวสุภาวดี  มีนะรา
35. นายสุริยะ    โยธาคง
36. นายสุริยุทธ    จักรเสน
37. นางสาวสุวิสา  เทพพันธ์
38. นางสาวอรวิญญา  พวงทวี
39. เด็กหญิงเนติยา   คำภักดี
40. นางสาวเบญจมาภรณ์   ทองใส
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
3. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
4. นางนภธร  อัครธรสกุล
5. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล
6. นายมนัสชัย  ทองสา
7. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
8. นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นายมวลชน  เทศแก้ว