สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายภาณุรัตน์  จุ้ยกระโทก
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธนิยะ  บุญบุตร
2. นายภัทร์  นิกร
 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวขวัญจิตร  เสนาวงษ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์รัตน์
3. นางสาววรัชยา  วรวิเศษ
4. นางสาวสุภาพร  สุวรรณเขต
5. นางสาวอรรินทร์  หลักกลาง
 
1. นายปรีดา  มุขพรหม
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายชาคริต  มูลสมบัติ
2. นางสาวฌาลวดี  โภคทรัพย์
3. นายทศพล  กลับผดุง
4. นายธนพล  มหามาตร
5. นางสาวธนัทอร  สมฤทธิ์เดชะ
6. นางสาวธัญลักษณ์  พรมเสน
7. นายนันทวุฒิ  พรรคพิง
8. นางสาวนิศา  เทศทัน
9. นายปฏิภาณ  นามแสง
10. นางสาวประภัสสร  วันเนาว์
11. นางสาวมัญริกา  เวียงแก้ว
12. นางสาวมิ่งสมร  บุญมา
13. นายฤทธิชัย  อันภักดี
14. นางสาววณิชชา  พะเลียง
15. นายวันชัย  คำชา
16. นายวีรยุทธ  วงชมภู
17. นายศักรินทร์  สีหาลุน
18. นายสุพัฒนากร  บุปผา
19. นายอภิสิทธิ์  พรมจันทร์
20. นายอัฐพล  ธุระยศ
 
1. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ
2. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
3. นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร
4. นางเครือวัลย์  คงรักช้าง
5. นางเยาวภา  ไชยเชษฐ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภาคภูมิ  เจริญวิภาส
2. นางสาวสุภัทรา  หมื่นน้อย
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวรุจิรา  แหวนนิล
2. นายวุฒิภัทร  ผิวสว่าง
 
1. นางพิณภาคย์  บุตรจันทร์
2. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
 
7 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกรกต  สมมี
2. นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง
3. นางสาวกาญจนาพร    วิชาสี
4. นายจตุพิธพร   เผื่อนดา
5. นายจักรี    จงจินากูล
6. นางสาวจิดาภา    สุจริต
7. นางสาวจิตรา   ทองไพโรจน์
8. นายจิติวุฒิ   บุตรตั้ว
9. นางสาวจินดารัตน์    ประนนท์
10. นายชานนท์    จงจินากูล
11. นางสาวฐิตวันต์   สวนอ่อน
12. นายณัฐพร   เรืองบุญ
13. นางสาวทินมณี   ปั้นรูป
14. เด็กชายธนวัฒน์    หาญพล
15. นางสาวนารีรัตน์  ตรีช่วย
16. นายพงศกร   รัตนจันทร์
17. นายภูวเดช    วงษ์บุญชา
18. นางสาวยลดา    เก็จโกวิท
19. นายรณกรณ์    จีระเศรษฐากุล
20. นางสาวรัตนาพร  ต่อพันธุ์
21. เด็กหญิงวันทนา   อยู่สุข
22. นางสาววิภาพร   อุ่นศรี
23. นางสาววิมลสิริ  โนนโม้
24. นางสาววิลาวัลย์   กองเมิ้ง
25. นายวีระวุฒิ   รอดมาลัย
26. นายศาสตรา    ตังควนิช
27. นางสาวศุภลักษณ์    คำสวนมอญ
28. นางสาวสายธาร  บุญสร้าง
29. นายสิงห์ชัย   แก่นตระกูล
30. นางสาวสิรินพร   มีพร้อม
31. นางสาวสุดารัตน์    สีไตรพัด
32. นางสาวสุทธิดา    ศรีบุญเรือง
33. นางสาวสุทธิดา  อัมมะพะ
34. นางสาวสุภาวดี  มีนะรา
35. นายสุริยะ    โยธาคง
36. นายสุริยุทธ    จักรเสน
37. นางสาวสุวิสา  เทพพันธ์
38. นางสาวอรวิญญา  พวงทวี
39. เด็กหญิงเนติยา   คำภักดี
40. นางสาวเบญจมาภรณ์   ทองใส
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
3. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
4. นางนภธร  อัครธรสกุล
5. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล
6. นายมนัสชัย  ทองสา
7. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
8. นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงษ์ศิริ  ชัยโคตร
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นายมวลชน  เทศแก้ว
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงตั้งติยา  ผดุงชาติ
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 12 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายธนกฤต  สิมมา
2. เด็กหญิงรัตนวดี  ต้นสีนนท์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  สีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อุตสาห์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำพิลัง
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายวีรภัทร  กริ่งสันเทียะ
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.64 ทอง 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุริยมาศ  ปรีเปรม
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 1. นางสาวชุติพร  กัมปนาวราวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐนิกา  วิชัยวงษ์
3. นางสาวรัชนีพร  ทองสิงห์
 
1. นางปริยากร  ศรีวงษา
2. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.3 ทอง 4 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวน้ำฝน    บัวหิรัญ
2. นางสาวอรัญญา   ครุฑกษัตริย์ไทย
3. นางสาวเหมือนฝัน    โม้ตา
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
2. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวพิมพา  อุทัศพัฒนะ
2. นางสาวรัชปราณี   ขันตี
3. นางสาวเพียงวัน   เสถียรเขต
 
1. นางชฎา  วรรณภักดี
2. นางนิศากร  มูลเพีย
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นายใจเพชร  ปุปัญบุตร
 
1. นายณรงค์  ชูสกุล
2. นายนิกร  สีกวนชา
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นางสาวสิริลักษณ์  จรลี
3. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
1. นางนงพร  โสใหญ่
2. นางรัตติกาล  ขวาคำ
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐฌาย์  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.5 ทอง 5 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฐพร  ลาโสภา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล