สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุทธิพันธุ์  บุตรแก้ว
2. เด็กชายเอกพันธ์  พันธ์อ่อน
 
1. นางสาวจรีรัตน์  ธุระกิจ
2. นางสาวรุ่งทิวา  เพ็ชรสวาท
 
2 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายก้องกิดากร  สุนทรวิภาต
2. เด็กหญิงจริญญา  พุ่มคำ
3. นางสาวจันทิมา  นิ่มนวล
4. นายจิรายุส  เดชศรี
5. นายชวนนท์  งามคีรี
6. นางสาวณมลชนก  เข็มนิล
7. เด็กชายทวีป  ศรีสังข์
8. เด็กหญิงปนัสยา  แย้มแบน
9. นายพจน์  เผือกเทียน
10. นายพิทยา  ฉัตรจังหรีด
11. นายเตชินท์  สุมาลัย
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
3. นายถวัลย์ชัย  สวนมณฑา
4. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวิชญา  สุกิจวรผล
 
1. นายวิริยะ  ทองเต็ม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายฐานันดร  จูทิม
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เพ็ชรสวาท
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายปวริศ  ทองเอก
2. เด็กชายสรวิชญ์  บุตรโยจันโท
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นายนิสิต  จรูญภาค
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายจิตรสุพัฒน์  รัตนกังวานวงศ์
 
1. นายภัทรพล  แก้วเสนา