สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายณัฐรัตน์  คำยะอุ่น
 
1. นางรุ่งทิพย์  พรหมบุตร
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวณัฏฐวรรณ  มังคะตะ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายกิตติพงศ์  เปียพรัด
2. นายสิทธิโชค  บุญช่วยแล้ว
 
1. นายสถิตย์  ยังคง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงกุลนรี  เกิดอิ่ม
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มีแก้ว
3. เด็กหญิงฤทัย  คงมา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันเสน
5. เด็กหญิงอารียา  ปิ่นมณี
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
 
5 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายครรชิต  โชติมณี
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
6 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวกรวรรณ  สิทธิเสนา
2. เด็กหญิงกัญจน์  วิเศษลา
3. นางสาวกัญญาวีร์  กิตติธนิยากร
4. นางสาวกัลยานุช  เวชกามา
5. นายกานต์  วิเศษลา
6. เด็กหญิงขวัญลดา  ขำประเสริฐ
7. เด็กชายชยพัทธ์  เสนา
8. นางสาวชัชชญา  ชำนาญนา
9. นางสาวชัชชญา  ชำนาญนา
10. เด็กชายชุติภาส  สุวรรณมณี
11. นายณัฐวุฒิ  โยควิจิตร
12. นางสาวดลยา  อายุวัฒน์
13. นางสาวธนัญญา  ชำนาญนา
14. นางสาวธวัลรัตน์  ทองเรืองสกุล
15. นางสาวธัญญารัตน์  บุญราษฏร์
16. นายนพรัตน์  อุ่นศรี
17. นายปกรณ์  รื่นรมย์
18. นายปรินทร  ว่องวัจนะ
19. เด็กหญิงพรชนก  คำแหง
20. เด็กหญิงพรนัชชา  ภาหา
21. นางสาวพิลดา  ชิตรัตฐา
22. นายพีรพงศ์  มณีแก้ว
23. นายภาคิน  กิติกุลคุณาทร
24. เด็กหญิงรัตติกานต์  ถูระวรณ์
25. นายวรพันธุ์  ไล้ทอง
26. นางสาววรัชยา  เทวยาวงศ์
27. นายวิเชษฐ์  ภู่ไพบูลย์
28. นางสาววีรวรรณ  จอมทอง
29. นางสาวศิรประภา  สุขวิเศษ
30. เด็กหญิงศิริการ  เก็จประยูร
31. นายสิทธิศักดิ์  เพชรวารี
32. นายสุทัศน์พงษ์  สวงโท
33. นางสาวอภิญญา  สิทธิเลิศ
34. เด็กหญิงอรจิรา  โห้นาง
35. นางสาวอาภาภรณ์  จ้องจรัสแสง
36. นางสาวอุไรวรรณ  ท้วมกลัด
 
1. นายชยกฤต  ขำเถื่อน
2. นายทวีทรัพย์  เมืองมีชัย
3. นางสาวนิชภา  นาคสมบูรณ์
4. นางสาวมณฑา  พึ่งสุข
5. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
6. นายมานิต  ปัตถา
 
7 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 8 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงชลิตา  สุขนิรันดร์
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงนลินรัตน์  ปิยะธนานุกูล
5. เด็กหญิงพิชญา  กึม
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  สิบหมื่นเปี่ยม
7. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์สว่าง
8. เด็กหญิงอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
3. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
 
8 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวจิรภัทร  อุตโรกุล
2. นางสาวนัฐฐาพร  ยิงรัมย์
3. นางสาวปิ่นสุดา  แก้วชื่น
4. นางสาวพิกุล  ใหญ่สูงเนิน
5. นางสาวพิชชาภา  ชาวนา
6. นางสาวพิไลวรรณ  เชย์สุวรรณ
7. นายพีรพัฒน์  ก่ำแก้ว
8. นางสาวรักษิณา  เทียมสุขสม
9. นายวร  นาวาดิษฐ์
10. นางสาววรรณิภา  ไวทยานนท์
11. นายสุทธิภัทร  เป้อินทร์
12. นายอนุกูล  บุญตา
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
3. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายณัฐพล  เลาติเจริญ
2. นายวีรภัทร  สุนทรีวงศ์
 
1. นายคุ้มพันธุ์  จันทวัน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน 6 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายพรเทพ  ทัพแก่น
2. นายพศุตม์  เกษมภูมิรัตน์
3. นางสาวแกมกาญจน์  กล้าหาญ
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.17 ทอง 5 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายอาดาวาน  ฮาบิบซาเดห์
 
1. นางสาววิลดา  ศรีทองกุล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  มัคคีธรรม
2. เด็กชายอิทธิโชติ  ชาญชัยวรวิทย์
 
1. นายสุวัชชัย  กระทอง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1. นายศุภชัย  ทองสว่าง
 
1. นายพลภัทร  พรคุณานุภาพ