สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายกิติพัฒน์   กัญจาจิโรจน์
2. เด็กชายพรรษชล   ชุมชาติ
3. นายสุรชาติ   อักษรชื่น
 
1. นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง
2. นางรุจิรา  บินตำมะหงง
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวกาญดา   จุลพงศ์
2. นายวัสวัตต์  ธัญพัฒน์ชัยกุล
3. นายวุฒิชัย   เรืองสุข
 
1. นางสาวบุญประภา  ช่วยชม
2. นายเลิศศักดิ์  ประกอบชัยชนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายชัยวุฒิ   นาคสง่า
2. เด็กหญิงณิชกานต์   ทัพชัยยุทธ
 
1. นางนันทนัช   ทองอยู่
2. นายสาธิต  บัวดำ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายชยพล   มาช่วย
2. นายอรุณ   แก้วจันทร์
3. นายเจตน์ปกรณ์   ลาทัพ
 
1. นางปัญธาดา   จันทร์จิตรจริงใจ
2. นายเจริญ  จุลนันโท
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงฌามิญช์  ชูวิริทธิ์พล
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีริภาพ
 
1. นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง