สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายภัคธร   เพียรเดชา
2. นายวีรภัทร   รัตนชัดเจน
 
1. นายอนัน  จันทรัตน์
2. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายกิติพัฒน์   กัญจาจิโรจน์
2. เด็กชายพรรษชล   ชุมชาติ
3. นายสุรชาติ   อักษรชื่น
 
1. นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง
2. นางรุจิรา  บินตำมะหงง
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวกาญดา   จุลพงศ์
2. นายวัสวัตต์  ธัญพัฒน์ชัยกุล
3. นายวุฒิชัย   เรืองสุข
 
1. นางสาวบุญประภา  ช่วยชม
2. นายเลิศศักดิ์  ประกอบชัยชนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายชัยวุฒิ   นาคสง่า
2. เด็กหญิงณิชกานต์   ทัพชัยยุทธ
 
1. นางนันทนัช   ทองอยู่
2. นายสาธิต  บัวดำ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายชยพล   มาช่วย
2. นายอรุณ   แก้วจันทร์
3. นายเจตน์ปกรณ์   ลาทัพ
 
1. นางปัญธาดา   จันทร์จิตรจริงใจ
2. นายเจริญ  จุลนันโท
 
6 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. นายจิราวุฒิ์  แก้วทุ่ง
2. นายธงไชย  สุดจันทร์
3. นายสุทธิพงษ์  ช่วยนุสนธิ์
 
1. นายตอเหลบ   ปอหรา
2. นายสุริยัน  บิลหีม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  ถิ่นมาส
2. นายฐิติ  เทพษร
3. นางสาวพิริยา  อนันตชัยวณิช
4. นายรามิล  เชาว์พาณิชย์เจริญ
5. นางสาววรธิดา  แสงโชติ
 
1. นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง
2. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายจรัญ  ซื่อตรง
 
1. นางสายใจ  ชุมแก้ว
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.6 เงิน 12 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. นางสาวจันทิมา  ขาวแก้ว
2. นางสาวบุศรินทร์  สมัยสงฆ์
3. นางสาวมลธิรา   แก้วยอด
 
1. นางสุริยัน  รอดเซ็น
2. นายอนันต์   รอดเซ็น
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงฌามิญช์  ชูวิริทธิ์พล
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีริภาพ
 
1. นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงชัชชญา   แสงดำ
 
1. นายสโมสร   ทองสิพพัญญู
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. นายนัทสรี  ติงสา
2. นายสุริยา  สันเกาะ
3. นายอนุวรรต  สวามีน
 
1. นายตอเหลบ   ปอหรา
2. นายสุริยัน  บิลหีม