สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญญา  ภัทรเกียรติเจริญ
 
1. นายดิตถรัตน์  ทิพย์รัตน์
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.3 เงิน 12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงปริชาติ  สาสุธรรม
 
1. นางปาจรีย์  สุขละเอียด
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วห่อทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  จันจุฬา
 
1. นางสมพิศ  รุณปักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายพัสกร  ตั้งอดุลย์รัตน์
 
1. นางสุวดี  เทพเกื้อ
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายธนวินท์  รัตน์จำนง
2. เด็กชายภาสกร  ส่งศรีบุญสิทธ์
3. เด็กชายวิศรุต  นิติเรืองจรัส
 
1. นายบรรดิษฐ์  จันทร์ผุด
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชุติมณฑน์  บัวสม
 
1. นางเกษรา  ภักดีฉนวน
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชยณัตนฎิ์  ชยณัฐพงศ์
2. เด็กชายภัทรชนน  หลงละเลิง
3. เด็กชายภัทรพงศ์   ศิริเสถียรรุจ
 
1. นางสุภารัตน์  ชูช่วย
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวนิวาริน  อติยศพงศ์
2. นายสิทธิกุล  ทิพย์บำรุง
3. นายเกียรติพร  ศิริสัณฐิติ
 
1. นางสาวมาเรียม  วัทนาด
2. นางวัชนี  อุปถัมภ์
 
9 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤตพร   เชื้อบุญ
2. เด็กชายฟานดี้   หะเต๊ะ
 
1. นางวรัทยา   สุวัฒนะ
2. นางเดือนเพ็ญ  ดุษฎีอภิชน
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพลวิทยา 1. นายศุภชัย  สุดเลิศ
2. เด็กชายสรวิชญ์  บุญรังษี
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  จิตรชำนาญ
2. นางสาวศศิธรรัตน์  นนท์กัณหา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาววัชราภรณ์  เล็กแก้วเกื้อ
 
1. นางสาวสมทรง  คงจินดามุณี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวบุตรี  ณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  คำแหง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุรัตน์
 
1. นางจินตนา  สุวรรณสิงห์
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐปภัสร์  จตุรงค์พรเลิศ
2. นางสาวมัชฌิมา  มรรคา
3. นางสาวมัชฌิมาศ  มรรคา
 
1. นางชูศิลป์  ทรัพย์เลิศทวี
2. นางสาวมยุรี  เพ็ชรมาลัย
 
14 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายนาวิน   แดงนวล
2. เด็กชายวัชรพงษ์   อารมณ์ฤทธิ์
3. เด็กชายอดิเทพ   นิ่มแก้ว
 
1. นายชลันธร   ดาวกระจ่าง
2. นายวิโรจน์   ปลอดทอง
 
15 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 74.66 เงิน 10 โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   อนุชาญ
 
1. นายรุ่งทิวา  ประกอบบุญ
 
16 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาววรวลัญช์  มะโนสนีย์
 
1. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
 
17 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
 
18 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76.83 เงิน 10 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  คำศรี
 
1. นางประทุม  บัวเพชร
 
19 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.17 ทอง 11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกชกร  แก้วมณี
2. นางสาวกนกกาญจน์  รัตน์แก้ว
3. เด็กหญิงกุณาทัย  ศรีวิเชียร
4. นางสาวจิตติมา  คงสุข
5. นางสาวจิรัชยา  วงษ์ชาลี
6. นางสาวจุฑารัตน์   คงเมฆ
7. นางสาวฉัตรชนก  แก้วพิบูลย์
8. นายชัยพัฒน์  มุสิกะรักษ์
9. นางสาวชุติกานต์  ปานช่วย
10. นางสาวณัฏฐา  ไกรสิทธิ์
11. นายณัฐนนท์  คงประสม
12. นายณัฐพงษ์  ขาวกริบ
13. นางสาวณิชารีย์  สุวรรณรัชตกุล
14. นายธนพนธ์  ดำส่งแสง
15. นายธนพล  เพ็ชรสิงห์
16. นางสาวธนัชชา  ชุมชาติ
17. นางสาวธนัชพร  ปัญญานุกิจ
18. นางสาวนันทนิตย์  สิทธิสุนทรวงศ์
19. นางสาวนันทรัตน์  หลิมเฮงฮะ
20. นางสาวนุชนารถ  จันมา
21. เด็กหญิงนูร์ฮัสมาห์  บือโต
22. เด็กหญิงน้ำฝน  ชูภักดี
23. นายบริพัทธ์  คุณสงค์
24. นางสาวบุษยวรรณ  แสงจันทร์
25. นายภีมวัจน์  พจนากนกกุล
26. นางสาววริศรา  เส้งเสน
27. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่ลิ่ว
28. นางสาววิลาวรรณ  กูสัน
29. นางสาวศรสวรรค์  เกียรติสันติกุล
30. นางสาวศศิวิมล  ณะวาโย
31. เด็กหญิงสมฤดี  สุขยะฤกษ์
32. นายสหภาพ  เกิดทิพย์
33. เด็กหญิงสุชาดา  สุขมาตย์
34. นายสุวัจน์  สังโอ
35. นางสาวอรุโณทัย  อนุสาร
36. นายอานนท์  มณีวรรณ์
37. นางสาวอุดมภรณ์  วุฒิศักดานนท์
38. นางสาวเมธาวี  แซ่ชิ้น
39. นายเอกรัช  กุลนิล
 
1. นายธเรศ  นรากุลพิสัย
2. นายธเรศ  นรากุลพิสัย
3. นางนวมนตณ์  มากมี
4. นายบงการ  เชี่ยวชาญยนต์
5. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
6. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
7. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
8. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 11 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. นายนรพิชญ์  เลื่องลือ
 
1. นางประทุม  บัวเพชร
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาววิภาดา  สิกะพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
 
22 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73.58 เงิน 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายกฤษณพล  ชูโสต
2. เด็กหญิงกันต์ธรีนา  หมานหนู
3. เด็กหญิงกิติมา  เจริญรูป
4. เด็กหญิงจินดามณี  ชูเรืองศักดิ์
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชูชื่น
6. เด็กชายชัชพงศ์  ชูน้อย
7. เด็กหญิงญาณิตา  สุขหอ
8. เด็กชายธนกฤต  ประดิษฐอุกฤษฎ์
9. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรศรี
10. เด็กหญิงนันท์กนก  หมานหนู
11. เด็กหญิงพรกนก  ชุมทอง
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสุข
13. เด็กหญิงภานุมาศ  สกุลโสภณ
14. เด็กหญิงมาริน่า  จันทรจิตต์
15. เด็กชายรัชชานนท์  มูสิกะเจริญ
16. เด็กชายวรฆามินทร์  หนูอุไร
17. เด็กชายวิชญ์ภัทร  ขาวหิรัญ
18. เด็กชายวิทยา  ปันติ๊บ
19. เด็กชายวุฒิเลิศ  สรีระถาวรสุข
20. เด็กหญิงศิริภา  โพธิ์ทอง
21. เด็กหญิงศุทธนาถ  อาญาพิทักษ์
22. เด็กชายสหชาติ  จินดารัตน์
23. เด็กหญิงสิริยากร  กำเหนิดทอง
24. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยมุณี
25. เด็กชายสุวิจักขณ์  ตรีสุวรรณ
26. เด็กชายหัสวรรษ  นุ่มนิ่ม
27. เด็กชายอติราช  ไกยสิทธิ์
28. เด็กหญิงอรทิรา  แซ่ทอย
29. เด็กชายอัตถพร  รักษ์วงศ์
30. เด็กชายอานนท์  สุวรรณเมฆ
31. เด็กหญิงอารยา  จันทร์พุ่ม
32. เด็กหญิงเกษรา  สุขแก้ว
 
1. นางกฤษณา  สวัสดิ์รักษา
2. นางสาวกัญญาวีร์  ชัยเพ็ชร
3. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
4. นางนวมนตณ์  มากมี
5. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
6. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
7. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
8. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
 
23 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ทิพกองลาด
2. นางสาววรรณวิสา  ชูทอง
3. นางสาววรวีร์  ไชยกุล
4. นางสาวสุดารัตน์  จิตนุกูล
5. นางสาวสุทธิจิตร  บุญกาญจน์
6. นางสาวสุรีมาศ  หฤทัยบริรักษ์
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
2. นายรัฐรุจน์  รัฐรวีศิริชาติ
 
24 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวจตุพร  จันทนุรัตน์
2. นางสาวจารุกัญญ์  รัตนญาติ
3. นางสาวนันทนัช  ใจดี
4. นางสาวภัทรธิดา  ป้อฝั้น
5. นางสาวศิริประภา  เพ็ชรสุทธิ์
6. นางสาวสาธนา  สุขเกษม
7. นางสาวสุดารัตน์  ร่มแก้ว
8. นางสาวอศิตา  แก้วชุม
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
2. นางสาวนุชนภา  เกื้อขาว
 
25 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายทนาชัย  ว่องไว
2. นายทวีทรัพย์  แซ่ชิน
3. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทร์ส่งแสง
4. เด็กชายวสันต์  พรหมเจริญ
5. นางสาวสุมาลี  อับดุลเลาะ
 
1. นางวิจิตา  ทิพย์มณี
2. นายอธิพงศ์  รัชสิทธิ์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายชญานิน  วัชรพิจารณ์
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  รังสฤกษติกุล
3. เด็กชายภัคพล  ใจจ้อง
 
1. นายสมภพ  ตรีไวย
2. นายสมภพ  ตรีไวย
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยรักษา
2. เด็กหญิงสิรินันท์  บิลแหละ
3. เด็กหญิงอิศรีย์  สาแมแน็ง
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 22 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  รักแก้ว
2. เด็กชายปกรณ์  คงจินดามณี
3. เด็กชายอิทธิพล  ทองบุณนาค
 
1. นางชลธิชา   ธรฤทธิ์
2. นางราตรี  จันทศรี
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 29 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. นายทนะศักดิ์  ทองอยู่
2. นายทัตพล  ใบทอง
3. นายศุภชัย  ฤาชา
 
1. นางชลธิชา   ธรฤทธิ์
2. นางรัชนี  จันทนะ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดรอะภัย
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  แซ่อึ่ง
3. เด็กหญิงวริศรา  สว่างเพชร
 
1. นายคนิต  พุทธกูล
2. นางวาลี  แก้วอาภรณ์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญพร  ลอยจิ้ว
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ทันตะกาลก้อง
3. เด็กหญิงสิริยุพา  แก้วบุญศรี
 
1. นางสาวเจริญศรี  พันธุ์อุบล
2. นางเพ็ญจันทร์   ศรีระสันต์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.67 ทอง 9 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกชามาส  แป้นเกลี้ยง
2. นางสาวปาจรีย์  ทองรมย์
3. นางสาวอชิรญา  ปลอดอักษร
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่หลี
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยมณี
3. นายอนิรุทธิ์  นกแก้ว
 
1. นางจันทิรา  การีรัตน์
2. นางธิดา  นิลประยูร
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  มะหับผลา
2. เด็กหญิงปิยะพร  เชยชอุ่ม
3. เด็กหญิงมธุรดา  จันทรเพท
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
 
35 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิวินีย์  จิตพงศ์
 
1. นางภัทรา   แก้วประดิษฐ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวรักษิณา  หนูพรหม
 
1. นางมาลัย  ลักษณะถาวร
 
37 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัชชา   อัตศรัณย์
 
1. นางเรวดี  เอ้งฉ้วน
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นายปรมะ  เรืองไรรัตนโรจน์
 
1. นางเรวดี  เอ้งฉ้วน
 
39 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84.67 ทอง 10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวรมิตา  ประทีปสว่างวงศ์
 
1. นางวิภาวรรณ  ทองเกลี้ยง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายอธิป  โพธิวิจิตร
 
1. นางกานดา  อานนท์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายเศรษฐพงค์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวน้ำฝน  เพ็งสร้อย
 
42 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.2 ทอง 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวรรณมณี
 
1. นางนพีภัสร์  ตั้งปณิธานวัฒน์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายมานะ  ชุติมาภรณ์
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ลิ่มวรพันธ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกีรติยา  เจ๊ะโส้
 
1. นางเรวดี  เอ้งฉ้วน
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  โลหะนวกุล
 
1. นางลดารัตน์  เมฆทันต์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 37.13 เข้าร่วม 6 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  หนูรัตน์แก้ว
 
1. นางสาวสุพร  ชอบแต่ง