สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นายกฤษดา    คล่องแคล่ง
2. นายชัยธวัช   ภูบุญอ้วน
3. นายสมรถ  จันโท
 
1. นายชัยเรือง   ไชยคลัง
2. นางวลารัตน์  ปฏิเวศ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายมานะ  สมบัติดี
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีสมัย
3. นางสาวเจนจิรา  พละเสน
 
1. นางวรงค์นุช  ก้อนตาล
2. นางสุภาพ  อำมุกคะ