สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 1. นางสาวเจนจิรา  บังชมโพธิ์
 
1. นางยุวดี  หอมไกรลาศ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายจตุรนต์  ทาพิมพ์
2. นายพุฒินันท์  เจริญไชย
 
1. นายกิตติภณ  ยั่งยืน
2. นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์คต
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 70.56 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวณัฐธิดา  ตรีศิริจรรยา
2. นางสาวปรินดา  อินทรพานิชย์
3. นายวัฏจักร  เจริญชัย
4. นางสาววิจิตตรา  บุตรสะอาด
5. นางสาวอภิญญา  แสนอินทะ
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นายพรชัย  ศรีพรหมษา