สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ไพคำนาม
2. เด็กชายนนทพัทธ์  มะลิทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  บันเทิงสุข
 
1. นายบัญชา  โยธายุทธ
2. นางรุ่งนภา  พรหมภักดี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวนันทภรณ์  คงศิริพาณิชย์
2. เด็กชายวรเมธ  การีชุม
3. นางสาววิภาดา  แก้วมงคล
 
1. นายธวัชชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย