สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 1. นางสาวเจนจิรา  บังชมโพธิ์
 
1. นางยุวดี  หอมไกรลาศ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 28 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายชัชพงศ์  พรหมวิชัย
2. นายสมชาย  แพงไธสง
3. นายสหชัย  ศรีสำราญ
 
1. นายบรรจง  ชำนาญ
2. นายวารินทร์  บัวภาคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  อ่อนฤาชา
2. นางสาวชนสรณ์  ทองสุข
3. นางสาวธิดารัตน์  สาธุการ
4. นางสาวปิยธิดา  ศรีระกิจ
5. นายศรายุทธ  วรรณวาส
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางระเบียบ  กิณเรศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวจิราวรรณ  ปัญญาสิทธิ์
2. นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย
3. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
4. นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ
5. นายสุรวงศ์  ศรีงาม
 
1. นายบัญญัติ  ผิวงาม
2. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ใยบัว
2. เด็กหญิงชฎาพร  โสสุทธิ์
3. เด็กหญิงชนันทร  สวนดอกไม้
4. เด็กหญิงชลธิชา  ไพศาลธรรม
5. เด็กหญิงปวีณา  สุจริต
6. นางสาวมานิกา  สุวรรณธาดา
7. เด็กหญิงวชิรญา  ปาละวงค์
8. เด็กหญิงสิรินยา  สมแสน
9. เด็กหญิงสุรางคนางค์  ลูกเงาะ
10. เด็กหญิงอารียา  เที่ยงทัศน์
 
1. นางมณีวรรณ  สุวรรณโน
2. นางวาสนา  วงศ์กาฬสินธุ์
3. นางเสาวนีย์  สีหนาท
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายวิษณุกรณ์  สารมานิตย์
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกรกนก  คำภูแสน
2. เด็กชายธนวัฒน์  หอมสมบัติ
3. เด็กชายนิติพงษ์  พรมน้อย
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  นนทะบุตร
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงห์อนงค์
6. เด็กหญิงภัทริยา  ญาติธรรม
7. เด็กหญิงรวิสรา  ตองตาสี
8. เด็กหญิงวรรัตน์  ไชยวารี
9. เด็กชายศุภกฤต  ช่างสอน
10. เด็กชายอภิวัฒน์  อุ่นจิตร
 
1. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
3. นางอรัญญา  อินทร์ใจเชื้อ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ไพคำนาม
2. เด็กชายนนทพัทธ์  มะลิทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  บันเทิงสุข
 
1. นายบัญชา  โยธายุทธ
2. นางรุ่งนภา  พรหมภักดี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวนันทภรณ์  คงศิริพาณิชย์
2. เด็กชายวรเมธ  การีชุม
3. นางสาววิภาดา  แก้วมงคล
 
1. นายธวัชชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ก้อนอินทร์
2. นายจารุชัย  กาญจนกัญโห
3. นางสาวบุณยวีร์  จารุสิงห์
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
2. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
3. นายสุรวงค์  ศรีงาม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เพ็งแก่นท้าว
2. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายจตุรนต์  ทาพิมพ์
2. นายพุฒินันท์  เจริญไชย
 
1. นายกิตติภณ  ยั่งยืน
2. นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์คต
 
14 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงลัคนา  ราชไชย
 
1. นางสมศรี  หวันสมัน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 70.56 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวณัฐธิดา  ตรีศิริจรรยา
2. นางสาวปรินดา  อินทรพานิชย์
3. นายวัฏจักร  เจริญชัย
4. นางสาววิจิตตรา  บุตรสะอาด
5. นางสาวอภิญญา  แสนอินทะ
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นายพรชัย  ศรีพรหมษา