สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายนัฐพล  กุดวงค์แก้ว
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วอิทธิ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลิตา  วรรณขาว
2. เด็กชายภูสกล  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงอารียา  วงศ์สาพาน
 
1. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
2. นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายชนะสิทธิ์  มุงเพีย
2. นายเดชาธร  พลราชม
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.83 เงิน 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกัมปนาท  เพชรคำ
2. นายเคณศ  เสนาคำ
 
1. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
2. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายคณิน  ภูผิวเงิน
2. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์ศรีชา
3. นางสาวภานุชรัตน์  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางมะลิวัลย์  ภูผิวเงิน
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายจักรพงษ์  แสนสุริวงค์
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ใครบุตร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร
2. นายปกรณ์  โคตรธรรม
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
4. นายสิทธิศักดิ์  กวยละคาร
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายยุทธณา  อาจหาญ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายนฤเบศร์  โคต่อเนตร
2. นายวุฒิชัย  แสงพรมชารี
3. นายเอกชัย  เครือทองศรี
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายภูวนัย  รันละโคตร
2. นายศุภกฤษณ์  อดทน
3. นายเอกพัน  เครือตาแก้ว
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายอนุชา  แก้วปัญญา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวจิตตรา  ใยวังหน้า
2. นางสาวดรุณี  งอยภูธร
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา