สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายนฤเบศร์  โคต่อเนตร
2. นายวุฒิชัย  แสงพรมชารี
3. นายเอกชัย  เครือทองศรี
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายภูวนัย  รันละโคตร
2. นายศุภกฤษณ์  อดทน
3. นายเอกพัน  เครือตาแก้ว
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายอนุชา  แก้วปัญญา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร
2. นายปกรณ์  โคตรธรรม
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
4. นายสิทธิศักดิ์  กวยละคาร
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายยุทธณา  อาจหาญ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวจิตตรา  ใยวังหน้า
2. นางสาวดรุณี  งอยภูธร
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา