สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลิตา  วรรณขาว
2. เด็กชายภูสกล  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงอารียา  วงศ์สาพาน
 
1. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
2. นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายนัฐพล  กุดวงค์แก้ว
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วอิทธิ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร