สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศมน  น้อยคำพวง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  นิลเทศ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทิวัน
3. เด็กหญิงพรทิพา  สายจันทร์
4. เด็กหญิงภารตี  สมเสนา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วบุตรดี
6. เด็กหญิงสายสวัสดิ์  โพธิ์เงิน
7. เด็กหญิงอรณี  บุตรศรี
 
1. นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์
2. นางสุกานดา  ใจแข็ง
3. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เมืองแพน
 
1. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ร่มโพธิ์ศรี
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญประสพ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดตา
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ยุทธยง
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  โสลุน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีศิลป์
3. เด็กหญิงนันธิยา  โพธิ์ขาว
4. นางสาวปรียาภรณ์  ทองแสง
5. เด็กหญิงวรุณยุภา  ทองสุ
6. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิ์พุ่ม
7. นางสาวอัจฉรา  สมาคม
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นายประเสริฐ  บุญพอ
3. นางวิชุดา  ตำหนง
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี  บัวลอย
2. เด็กชายธนศักดิ์  ต้นจันดี
3. เด็กหญิงสิรีธร  น่วมกลิ่น
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นางวิชุดา  ตำหนง
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  นิติเศรษฐ์
2. เด็กหญิงรัตน์ติพร  พลแสน
3. เด็กหญิงล้ำค่า  จินาวัลย์
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.67 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  จำนงค์
3. เด็กหญิงอาภาพร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวนัฏทญา  จันใด
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกันยา   รัตพันธ์
2. เด็กหญิงรัตน์มณี  ไชยขันตรี
3. เด็กหญิงศศิประภา  ปัสราษฎร์
4. เด็กหญิงศิริณัฐฎา  บุญลา
5. เด็กหญิงอัญชุลีพร  ด้วงเผือก
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ครองยุติ
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
2. นางวิชุดา  ตำหนง
3. นางสุดาดวง  เกตุวิจิตร
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายศักดิ์ศรี  เผ่าดวงดี
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  รุ่งคำ
2. เด็กหญิงอัณศยา  เกิดกล้า
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
2. นางสุกานดา  ใจแข็ง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81.7 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธนพล  ชัยแก้ว
2. นางสาวมุขครินทร์  โคตรชัย
 
1. นางสาวนภามาศ  ธานี
2. นางรุ่งนภา  จันทร์ใส
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  จันทิวา
2. นางสาวยุพา  แม่นทอง
3. นางสาวหฤทัย  แก้วอาสา
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79.33 เงิน 9 โรงเรียนดงรักวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ยะลา
2. นายเดชณรงค์  พรมบรรณ์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวช่อลัดดา  มานะดี
2. นางสาวศศิธร  ขันพนม
3. นางสาวแสงนภา  แสงห้าว
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.83 เงิน 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  คำกรอง
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงเมย์ธาวดี  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวปุญญภัสมณฑ์  ดอกพอง
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สลักคำ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  นิลสินที
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  จะโรนา
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายอภินัทธ์  เทศมาศ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 68.79 ทองแดง 11 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายณัฐกานต์  วิลัยเลิศ
2. นายวีระศักดิ์  สืบสุด
3. นายสุรสิทธิ์   หนุนวงค์
4. นายอลงกรณ์  โคตรแสง
5. นายโสภณ  ศรีนวล
6. นายไชยเชษฐ์  โสภาลี
 
1. นายพัชระ  วงค์เจริญ
2. นายพิทยา  จันดาบุตร
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐชนน  จันทร์ถา
2. นายทรงกต  ราษี
3. นายธันยบูรณ์  อาษา
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายอภิเดช  กุลบุตร