สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวช่อลัดดา  มานะดี
2. นางสาวศศิธร  ขันพนม
3. นางสาวแสงนภา  แสงห้าว
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกันยา   รัตพันธ์
2. เด็กหญิงรัตน์มณี  ไชยขันตรี
3. เด็กหญิงศศิประภา  ปัสราษฎร์
4. เด็กหญิงศิริณัฐฎา  บุญลา
5. เด็กหญิงอัญชุลีพร  ด้วงเผือก
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ครองยุติ
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
2. นางวิชุดา  ตำหนง
3. นางสุดาดวง  เกตุวิจิตร
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี  บัวลอย
2. เด็กชายธนศักดิ์  ต้นจันดี
3. เด็กหญิงสิรีธร  น่วมกลิ่น
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นางวิชุดา  ตำหนง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  โสลุน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีศิลป์
3. เด็กหญิงนันธิยา  โพธิ์ขาว
4. นางสาวปรียาภรณ์  ทองแสง
5. เด็กหญิงวรุณยุภา  ทองสุ
6. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิ์พุ่ม
7. นางสาวอัจฉรา  สมาคม
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นายประเสริฐ  บุญพอ
3. นางวิชุดา  ตำหนง