สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศมน  น้อยคำพวง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ร่มโพธิ์ศรี
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญประสพ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดตา
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  นิลเทศ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทิวัน
3. เด็กหญิงพรทิพา  สายจันทร์
4. เด็กหญิงภารตี  สมเสนา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วบุตรดี
6. เด็กหญิงสายสวัสดิ์  โพธิ์เงิน
7. เด็กหญิงอรณี  บุตรศรี
 
1. นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์
2. นางสุกานดา  ใจแข็ง
3. นายอธิพงศ์  ขันติจิต