สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวช่อลัดดา  มานะดี
2. นางสาวศศิธร  ขันพนม
3. นางสาวแสงนภา  แสงห้าว
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.83 เงิน 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  คำกรอง
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79.33 เงิน 9 โรงเรียนดงรักวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ยะลา
2. นายเดชณรงค์  พรมบรรณ์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายอภินัทธ์  เทศมาศ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงเมย์ธาวดี  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวปุญญภัสมณฑ์  ดอกพอง
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สลักคำ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  นิลสินที
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  จะโรนา
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์